Priorytety

Umiejscowienie i rola IP WRPO 2014+  w procesie wdrażania WRPO 2014+

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (SAKO) jest samorządnym zrzeszeniem 25 jednostek samorządu terytorialnego (od 2022 roku) – gmin i powiatów Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. SAKO jest zinstytucjonalizowaną płaszczyzną współpracy stowarzyszonych gmin i powiatów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (zwanej dalej ustawą wdrożeniową) pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej przynajmniej w zakresie wyboru projektów do dofinansowania. Szczegółowy zakres zadań powierzonych SAKO przez IZ WRPO 2014+ określa Porozumienie (ze zmianami) pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego (ZWW) a SAKO, które zawarte zostało dnia 16.03.2015 r.

SAKO pełni wobec władz regionalnych i krajowych funkcję Związku ZIT. Stanowi wspólną reprezentację jednostek samorządu terytorialnego wdrażających Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na podstawie dokumentu pn. „Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce” z lipca 2013 r., zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Podstawowym celem SAKO jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków SAKO, a w szczególności wzmacnianie rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego tworzących AKO oraz współpraca gmin i powiatów w tym zakresie.

Stowarzyszenie swe cele będzie realizowało przede wszystkim poprzez:

 • programowanie i wdrażanie wspólnej dla AKO Strategii ZIT,
 • wspólne planowanie rozwoju AKO oraz integrację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego tworzących AKO,
 • promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego AKO oraz innych podmiotów działających na terenie AKO,
 • podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizację wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój AKO,
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych AKO,
 • wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań im zleconych przez inne organy administracji,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu gminnego i powiatowego,
 • prowadzenie monitoringu procesów społeczno-gospodarczych i środowiskowych w AKO,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, promocyjnej i wydawniczej,
 • promowanie walorów gospodarczych i inwestycyjnych, przestrzennych, historycznych i społecznych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,
 • ochronę wspólnych interesów członków Stowarzyszenia oraz ich reprezentację na forum publicznym,
 • współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
 • inne działania realizujące cele statutowe.

Zgodnie z art. 10 ustawy wdrożeniowej IZ WRPO 2014+ oddelegowuje część zadań do IP WRPO 2014+. Zgodnie z art. 30 ustawy wdrożeniowej  IZ WRPO 2014+ w drodze Porozumienia, powierza IP WRPO 2014+ część zadań związanych z realizacją WRPO 2014+.

Zakres powierzenia IP WRPO 2014+ zadań związanych z realizacją WRPO 2014+ w ramach realizacji Strategii ZIT określa pisemne Porozumienie pomiędzy IP WRPO 2014+ i IZ WRPO 2014+.

W celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania systemu koordynacji działań realizowanych w ramach Strategii ZIT oraz pozostałych obszarów wsparcia WRPO 2014+ szczegółowe rozwiązania będą określały m.in. procedury wdrożeniowe ujęte w niniejszym dokumencie.

Zgodnie z Porozumieniem zawartym dnia 16 marca 2015 r. w sprawie realizacji Strategii ZIT dla rozwoju AKO w ramach WRPO na lata 2014-2020, pomiędzy Stronami Porozumienia, tj. ZWW (IZ WRPO 2014+) a SAKO (IP WRPO 2014+), IP WRPO 2014+ powierzone  zostały następujące zadania:

w zakresie Strategii ZIT:

 • opracowanie Strategii ZIT, zawierającej co najmniej elementy wskazane w art. 30 pkt 8 ustawy wdrożeniowej (w tym wskazanie projektów pozakonkursowych oraz obszarów, w których planowane jest przeprowadzenie procedury konkursowej z wykorzystaniem alokacji ZIT) i przedłożenie jej do zaopiniowania i zatwierdzenia IZ WRPO 2014+ oraz ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego,
 • dokonywanie zmian Strategii ZIT wg zaistniałych potrzeb i przedstawienie zmienionego dokumentu do zaopiniowania i zatwierdzenia IZ WRPO 2014+;

w zakresie oceny projektów:

 • przygotowanie propozycji kryteriów strategicznych ZIT dotyczących wyboru projektów,
 • uzgadnianie z IZ WRPO 2014+ harmonogramu i dokładnych terminów konkursów oraz ich zakresu dla projektów wybieranych w procedurze konkursowej,
 • zamieszczanie informacji o naborze wniosków o dofinansowanie oraz wyników konkursów na stronie internetowej IP WRPO 2014+ w wymaganym terminie,
 • prace związane z funkcjonowaniem Komisji Oceny Projektów,
 • przeprowadzanie naboru wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej,
 • prace związane z przeprowadzeniem Oceny strategicznej ZIT wniosków o dofinansowanie dla projektów realizowanych w trybie konkursowym i pozakonkursowym wskazanych w Strategii ZIT, na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez KM WRPO 2014+,
 • zadania związane z rozpatrywaniem protestów w zakresie oceny strategicznej ZIT;

w zakresie monitoringu, sprawozdawczości i kontroli w IP:

 • monitorowanie przygotowania projektów pozakonkursowych, wskazanych w Strategii ZIT, w tym przeprowadzanie wizyt monitorujących,
 • bieżące monitorowanie realizacji projektów wybranych do dofinansowania w ramach alokacji ZIT, w tym harmonogramu realizacji i wskaźników postępu rzeczowego,
 • sporządzanie i przekazywanie do IZ WRPO 2014+ sprawozdań okresowych z realizacji Strategii ZIT zgodnie z zakresem i w terminach określonych przez IZ WRPO 2014+ na podstawie wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz zbiorczej informacji z raportów z osiągniętych efektów,
 • gromadzenie informacji finansowych i statystycznych dotyczących projektów realizowanych w ramach Strategii ZIT i przekazywanie ich na żądanie IZ WRPO 2014+ i IA,
 • monitorowanie realizacji wskaźników wskazanych w Strategii ZIT, w szczególności wskaźników związanych z Ramami Wykonania w zakresie Priorytetów Inwestycyjnych w których realizowane będą projekty ZIT.
 • przekazywanie do IZ WRPO 2014+ pełnej dokumentacji (np. protokół, sprawozdanie, zalecenia pokontrolne, rekomendacje, uwagi i odpowiedzi IP WRPO 2014+) z kontroli przeprowadzonej przez uprawnione do tego instytucje kontrolne i audytowe,

w zakresie informacji i promocji:

 • współpraca z IZ WRPO 2014+ przy opracowywaniu Rocznych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych,
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie ze Strategią Komunikacji Polityki Spójności 2014-2020, Strategią Komunikacji WRPO 2014+ oraz zgodnie z Rocznymi planami działań,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z działalności informacyjno-promocyjnej WRPO 2014+,
 • zapewnienie pakietu informacji dla potencjalnych beneficjentów zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie informacji i promocji,
 • informowanie beneficjentów o zasadach wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

inne zadania:

 • uzyskanie oraz utrzymanie desygnacji (w tym poddanie się kontroli upoważnionych podmiotów), zaś w przypadku jej zawieszenia albo wycofania, IP WRPO 2014+ zobowiązana jest do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, zgodnie z art. 16 ustawy wdrożeniowej oraz wytycznymi w zakresie desygnacji, celem ponownego uzyskania desygnacji,
 • delegowanie stałego przedstawiciela IP WRPO 2014+ do uczestnictwa w obradach KM WRPO 2014+ w charakterze członka KM WRPO 2014+ oraz jego stałego zastępcy,
 • współpraca z IZ WRPO 2014+ przy przygotowywaniu Planu ewaluacji WRPO 2014+ w zakresie realizacji Strategii ZIT oraz jego aktualizacji,
 • współpraca z podmiotem przeprowadzającym ewaluację na zlecenie IZ WRPO 2014+ oraz przekazywanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych,
 • wdrażanie rekomendacji z badań ewaluacyjnych WRPO 2014+ w zakresie dotyczącym realizacji Strategii ZIT,
 • współpraca z Wielkopolskim Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w zakresie monitorowania rozwoju obszarów wspieranych w ramach ZIT w związku z realizacją WRPO 2014+,
 • współpraca z Komisją Europejską, ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego oraz IZ WRPO 2014+ w trakcie realizacji WRPO 2014+ w zakresie przygotowywania
  przeprowadzenia ewaluacji WRPO 2014+, a także po zakończeniu realizacji WRPO 2014+ w zakresie ewaluacji ex post,
 • umożliwienie przeprowadzania kontroli IZ WRPO 2014+ oraz instytucjom do tego uprawnionym,
 • uczestniczenie, na zlecenie IZ WRPO 2014+, w prowadzonych przez IZ WRPO 2014+ kontrolach projektów,
 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych w zakresie zadań objętych Porozumieniem oraz określonych przez instrukcje wykonawcze IZ WRPO 2014+ i IP, a także „Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020” i zgodnie z zasadami określonymi przez IZ WRPO 2014+,
 • zapewnienie, że wykorzystywanie systemów informatycznych będzie odbywać się zgodnie z przepisami oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych,
 • archiwizacja dokumentów zgodnie z odpowiednimi przepisami,
 • opracowanie i aktualizowanie IW oraz przekazywanie Instrukcji do IZ WRPO 2014+ celem zatwierdzenia.

Visits: 356

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content