Opracowanie dokumentu Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej z przeprowadzeniem konsultacji społ.dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Opracowanie dokumentu Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z przeprowadzeniem konsultacji społecznej dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Usługi

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e81358fd-6d61-11ec-ae77-fe331fedffdc

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00005997/01
Data ogłoszenia: 2022-01-05 12:11

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/; http://sako-info.pl/zamowienia-publiczne/

Pytania i odpowiedzi 14 styczeń 2022 roku.

Pytanie 1.

Działając w imieniu i na rzecz (…) z uwagi na poniższe uzasadnienie wnosimy niniejszym o zmianę warunków udziału w postępowaniu dot. opracowania dokumentu pn.: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie: pkt XIV ppkt 1.3a), tj. (…) a) Wykonawca powinien w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli jego okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, przygotować co najmniej dwie analizy, (…), tj. wydłużenie okresu ważności wykazywanych usług z 5 na 8 lat. Tak sformułowane wymogi są w naszej ocenie zawężeniem rynku i ograniczeniem jego konkurencyjności, co jest niedopuszczalne prawnie, nie daje bowiem szansy doświadczonym podmiotom na złożenie ważnej oferty. Znakomita większość projektów w w/w zakresie realizowana była przez firmy takie jak nasza na przestrzeni lat 2014 – 2016, a więc właśnie w okresie do lat 8 licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. W ciągu ostatnich 5 lat nie było zapotrzebowania rynkowego na tego typu opracowania.

W związku z tym wnosimy o zmianę, jak wyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w ww.  zakresie.

Ww. wyjaśnienia są integralną częścią SWZ w ramach przedmiotowego postępowania.

Visits: 25

Załączniki do pobrania:

Maciej Matecki
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content