test form

W celu wzięcia udziału w konferencji “WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ROZWÓJ LOKALNY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH” prosimy o uzupełnienie poniższego formularza rejestracyjnego.

logo - test form
* - Pole wymagane
* - Pole wymagane
Proszę wybrać rodzaj diety: dieta tradycyjna, dieta wegetariańska
Prosimy o przemyślane decyzje dotyczące obecności. Podane przez Państwa informacje pozwolą na przygotowanie odpowiedniej ilości posiłków.
Prosimy o przemyślane decyzje dotyczące obecności. Podane przez Państwa informacje pozwolą na przygotowanie odpowiedniej ilości posiłków.
Wprowadź poprawnie swój adres poczty elektronicznej, za pomocą którego będziemy się z Tobą kontaktowali
Sposób wypełniania w przypadku telefonu tradycyjnego np: +48 (062) xxxxxxx lub komórkowego np: +48 601 xxxxxx
Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z miejscem szkoleniowym i wyżywieniem, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o wskazanie ich w tym miejscu
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jest: Dyrektor Biura.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Biura, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Biurze osobiście - pani Ewa Woźniak lub za pomocą poczty email, wysyłając wiadomość na adres Inspektora: iodo@sako-info.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
     a) w celu wypełniania zadań ustawowych oraz statutowych Administratora danych osobowych;
     b) na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
     c) w pozostałych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
     a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
     b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
     a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
     b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
          – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
     c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
          - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
          - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
          - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
          - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
          - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
     - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
     - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
     - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
     - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
     - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
     - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
     - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
     - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Biurze Stowarzyszenia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tego formularza jest Biura.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Biurze osobiście lub za pomocą poczty e-mail, wysyłając wiadomość na adres Inspektora: iodo@sako-info.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rejestracji uczestników konferencji: “WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ROZWÓJ LOKALNY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH” która odbędzie się w dniach 11-12 października 2018r.

Visits: 43

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content