Rajd rowerowy po Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – etap I (Kalisz – Blizanów – Stawiszyn – Mycielin – Żelazków – Opatówek – Kalisz)

I. Cel Rajdu:

1. Poznawanie walorów krajoznawczych, przyrodniczych gmin będących Członkami Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
2. Popularyzacja tras rowerowych oraz rozwijanie turystyki rowerowej.
3. Propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.

II. Organizator Rajdu:

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska siedziba: ul. Główny Rynek 20 62-800 Kalisz
Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ul. Chopina 20-22 62-800 Kalisz.

III. Termin Rajdu:

11 sierpnia 2019 roku, rozpoczęcie godz. 10:00 – Główny Rynek 20.

IV. Organizacja Rajdu:

Warunki uczestnictwa:

1. Każdy Uczestnik przed startem w Rajdzie rowerowym ma obowiązek i zobowiązany jest do:

 • zapoznania się z Regulaminem Rajdu, który dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora http://www.sako-info.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Chopina 20-22, 62-800 Kalisz,
 • wpisania się na listę Rajdu, przesyłając swoje dane imię i nazwisko oraz wiek na adres e-mail: rejestracja@sako-info.pl lub poprzez serwis służący do elektronicznej rejestracji Uczestników znajdujący się pod adresem https://elektronicznezapisy.pl, najpóźniej w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r.,
 • dostarczenia najpóźniej w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r. do siedziby Organizatora wypełnionej kartę zgłoszeniowej, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (dotyczy osoby pełnoletniej) i załącznik nr 2 (dotyczy osoby nieletniej) oraz podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w związku z RODO, stanowiącą załącznik nr 3,
 • osoby, które nie dostarczą swoich kart zgłoszeniowych, mogą dokonać formalności najpóźniej w dniu rajdu od godz. 8:00 do godz. 9:00 w punkcie rejestracyjnym Rajdu -Główny Rynek 20,
 • posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności do poruszania się po drogach,
 • posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania rowerem lub innym pojazdem mechanicznym,
 • posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
 • osoby niepełnoletnie mające ukończone 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w Rajdzie,
 • osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego,
 • każdy Uczestnik musi posiadać kamizelkę odblaskową,
 • dobrowolnego ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (we własnym zakresie).

Limit wiekowy każdego Uczestnika wynosi 16 lat.
Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

rajd plakatoooaqamgphgxr7ylzji 213x300 - Rajd rowerowy po Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - etap I (Kalisz - Blizanów - Stawiszyn - Mycielin - Żelazków - Opatówek - Kalisz)

V. Zasady zachowania uczestników Rajdu:
Rajd rowerowy będzie odbywać się zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1990 ze zm.), w którym mowa, że Uczestnicy poruszają się w kolumnach 15 osobowych przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy biorący udział w Rajdzie rowerowym muszą zachować szczególną
ostrożność i znać przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych, wobec czego są zobowiązani do:

 1. przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem;
 2. posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego;
 3. poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość pomiędzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m, tak aby możliwe było bezpieczne hamowanie;
 4. kolumny Uczestników Rajdu zostaną podzielone na starcie, Uczestnik zobowiązany jest poruszać się w ustalonej przez organizatora kolumnie na wszystkich odcinkach Rajdu, tak aby nie stanowić zagrożenia w ruchu drogowym. Zgodnie z przepisami liczba rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15, odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 m;
 5. każdy Uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku;
 6. przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie;
 7. każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany;
 8. Uczestnicy, którzy nie dostosują się do poleceń kierownika Rajdu lub będą sprawiać zagrożenie w ruchu drogowym podczas Rajdu, zostaną usunięci z grupy Uczestników Rajdu;
 9. podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie;
 10. każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać sprawny rower, umożliwiający pokonanie zaplanowanej długości Rajdu;
 11. rowery Uczestników powinny być wyposażone w elementy oświetlenia drogowego, na wypadek mogących wystąpić złych warunków atmosferycznych;
 12. przed wyruszeniem kierownik Rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia;
 13. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody;
 14. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

VI. Na trasie Rajdu zabrania się:

 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych,
 • niszczenia przyrody,
 • indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 • głośnego zachowywania się,
 • bezwzględne podporządkowania się służbom zabezpieczającym prawidłowy i bezpieczny przebieg na trasie rajdu,
 • wyprzedzania poszczególnych Uczestników Rajdu,
 • zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatora.

VII. Odpowiedzialność Organizatora:

 • Organizator Rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
 • udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez Uczestników,
 • Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy Uczestników.

VIII. Postanowienia końcowe:

 • dane osobowe Uczestników podlegają ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim,
 • wszystkie dane osobowe zostaną trwale usunięte najpóźniej 30 dni po zakończeniu Rajdu,
 • wszyscy Uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora,
 • udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
 • ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Uczestnika z jego przestrzegania.

Visits: 777

Załączniki do pobrania:

Maciej Matecki
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content