Ogłoszenie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska z dnia 12 kwietnia 2023 roku o możliwości zapoznania się z projektem prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku”.

Na podstawie uchwały Nr 1/2023 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 23 lutego 2023 roku zmieniającej uchwałę Nr TO/13/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, w tym trybu jej konsultacji, w związku z art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) Zarząd Stowarzyszenia przystępuje do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z Prognozą projektu dokumentu „Strategia rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku”.

Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku” podany zostanie do publicznej informacji, z możliwością składania przez społeczeństwo uwag i wniosków w okresie od dnia 12 kwietnia 2023 roku do dnia 4 maja 2023 roku.

 1. Uwagi i wnioski do projektu Prognozy można składać:
  • drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: strategia@sako-info.pl;
  • drogą korespondencyjną, pocztą tradycyjną na adres Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz (decyduje data wpływu);
  • ustnie do protokołu w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz.
 2. Projekt Prognozy dostępny będzie od dnia 12 kwietnia 2023 roku w następujących lokalizacjach:
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska pod adresem: http://sako-info.pl/;
  • w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz.
 3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.
 4. Uwagi i wnioski powinny zawierać dane zgłaszającego. Uwagi zgłoszone po 4 maja 2023 roku pozostaną bez rozpatrzenia.
 5. Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenia: Pani Ewa Milewska i Pani Klaudia Kwapisz pod numerem telefonu: +48  62 598 52 37 oraz za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: strategia@sako-info.pl.

 

Odsłony: 149

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support