Ogłoszenie o naborze kandydatów na Członków Zespołu roboczego do spraw „Strategii rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku”.

Mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i wdrażanie Strategii rozwoju ponadlokalnego, wynikającą z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ogłasza nabór kandydatów na Członków Zespołu roboczego do spraw „Strategii rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku” (zwany Zespół roboczy ds. Strategii).

Zespół roboczy ds. Strategii będzie doradzał Radzie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w szczególności w opracowaniu, przygotowaniu i wdrażaniu strategii ponadlokalnej w rozumieniu art. 10g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zespół roboczy ds. Strategii będzie spełniał wymóg zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i realizację „Strategii rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku”, wynikający z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce.

W ramach niniejszego naboru wyłonionych zostanie 6 Członków organu spośród kandydatów reprezentujących partnerów społecznych i gospodarczych, organizacje pozarządowe, organizacje pracowników i pracodawców oraz inne organizacje społeczne niezależne od organów pozarządowych i rządowych.

Jedna organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot prowadzący działalność na terenie województwa wielkopolskiego, w tym na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a reprezentujący ogólny interes sektorów życia publicznego, społecznego i branż (w szczególności organizacje sektorowe, regionalne izby gospodarcze, stowarzyszenia przedsiębiorców), w celu zapewnienia zrównoważonej reprezentacji dużych, średnich, małych  mikroprzedsiębiorstw oraz gospodarki społecznej, może zgłosić nie więcej niż jednego przedstawiciela do prac w Zespole roboczym ds. Strategii.

Organizacje lub podmioty składające aplikacje, powinny reprezentować organizacje pozarządowe lub podmioty aktywnie działające w następujących dziedzinach:

 1. organizacje pozarządowe lub podmioty działające na rzecz ochrony środowiska wraz ze zmianami klimatu lub
 2. organizacje pozarządowe lub podmioty działające w sferze gospodarczej, z uwzględnieniem:
  1. infrastruktury,
  2. planowania przestrzennego,
  3. transportu lub

3) organizacje pozarządowe lub podmioty działające w sferze społecznej z uwzględnieniem:

  1. społeczeństwa obywatelskiego,
  2. promowania włączenia społecznego,
  3. praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji.

W przypadku, gdy wpłynie większa liczba zgłoszeń w ramach rodzajów organizacji pozarządowych lub podmiotów, Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przeprowadzi losowanie, z którego sporządzony zostanie protokół.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zgłoszenia nie mogą dokonywać organizacje pozarządowe lub podmioty, których przedstawiciele w przeszłości prowadzili współpracę z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, bez względu na charakter prawny i podstawę tej współpracy.

Kandydaci zgłoszeni do Zespołu roboczego ds. Strategii przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione powyżej powinni spełniać następujące kryteria:

1)  posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

2)  posiadać nieposzlakowaną opinię,

3) złożyć oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej współpracy w ramach Zespołu roboczego ds. Strategii,

4)  posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie we wskazanym obszarze tematycznym,

5)  posiadać wiedzę i kompetencje oraz znajomość sytuacji społeczno-gospodarczej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, uwzględniającej przede wszystkim kierunki rozwoju, w szczególności w sferze gospodarczej lub społecznej lub środowiskowej wraz ze zmianami klimatu lub infrastruktury, z uwzględnieniem planowania przestrzennego i transportu, w zależności od dziedziny, w ramach której dokonywane jest zgłoszenie.

        Zgłoszeni kandydaci składają oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej współpracy w ramach Zespołu roboczego ds. Strategii, zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

    UWAGA: Uczestnictwo w Zespole roboczym  ds. Strategii ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie lub rekompensata za utracone zarobki.

        Zgłoszenia przedstawiciela organizacji lub podmiotu należy dokonać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sako-info.pl  poprzez:

  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Ogłoszenia),
  2. zeskanowanie wypełnionego formularza wraz z wymaganymi dokumentami,
  3. przesłanie skanu formularza (w formie pdf lub jpg) wraz z edytowalną wersją (np. plik WORD o rozszerzeniu .doc/.docx/.trf) na wskazany w zaproszeniu lub ogłoszeniu adres mailowy.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2022 roku.      

         Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 598 52 37 lub pod adresem e-mail: ewozniak@sako-info.pl.

Visits: 67

Maciej Matecki
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content