Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia w postępowaniu na opracowanie :„Prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pod nazwą Strategia rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu”

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: Strategia rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku” prowadzonym zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto w Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”, w ramach rozeznania rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę DATAGIS PL Technologie Geoinformacyjne Michał Brzezinka.
Wykonawca spełnia wszystkie wymogi udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym. Brak jest podstaw do jego wykluczenia. Oferta została złożona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

Visits: 53

Załączniki do pobrania:

Marta Sobol
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content