Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 05 lutego 2018 roku podjęła uchwalę Nr TO/3/2018  w sprawie zmiany uchwały Nr TO/30/2017 z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT i protokołu z oceny strategicznej ZIT wniosków w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko, Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.04.04.04-IZ-00-30-001/17.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: