Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb doposażenia Biura SAKO. Zamówienie związane jest z realizacją projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1 „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Okres publikacji na stronie od: 9 listopada 2016 do 24 November 2016