Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów art. 3 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 g ust. 1 ustawy Pzp pn.: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej oraz doradztwa w zakresie udzielania zamówień dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Przedmiotem zamówienia są usługi oznaczone kodem CPV: 79111000-5 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego oraz CPV: 79111000 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.
Zwracam się o wyjaśnienie treści ogłoszenia: dot. ogłoszenie o zamówienie na usługi społeczne – świadczenie kompleksowej obsługi prawnej oraz doradztwa w zakresie udzielania zamówień́ dla stowarzyszenia aglomeracja kalisko-ostrowska, w zakresie opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się̨ kierował przy wyborze oferty, w części I – świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. W ogłoszeniu o zamienieniu Zamawiający podał, że dla części I zamówienia o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać́ się̨ może Wykonawca, który spełnia następujące wymogi udziału w niniejszym postępowaniu:
Zdolności technicznej lub zawodowej: dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie wykonywała zamówienie:

  1. była wpisana na listę̨ prowadzoną przez Okręgową̨ Izbę̨ Radców Prawnych lub Okręgową̨ Radę Adwokacką,
  2. legitymowała się co najmniej 5-letnim doświadczeniem w wykonywaniu zawodu adwokata bądź́ radcy prawnego,
  3. posiadała min. 3-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji lub podmiotów w zakresie prawa zamówień́ publicznych i funduszy unijnych,
  4. posiadała niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej 3 usługi polegające na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej Stowarzyszenia lub JST.

W punkcie XII – opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się̨ kierował przy wyborze oferty, w części I – świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ogłoszenia Zamawiający wskazał, że Punkty za kryterium zostaną̨ przyznane na podstawie liczby opiniowanych i opracowywanych dokumentów, pisemnych opinii prawnych i ekspertyz świadczonych obsłudze prawnej: instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej, wdrażającej w zakresie dotyczącym programów współfinansowanych z funduszy unijnych lub realizującej zadania związane z wykorzystaniem funduszy unijnych, w tym w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Punkty za to kryterium będą̨ liczone następująco:

  1. za każdy dokument ww. wykazanego doświadcza wykonawca otrzyma 4 punkty,
  2. maksymalnie w tym kryterium wykonawca może otrzymać́ 40 pkt za wykazanie żądanego doświadczenia na poziomie co najmniej 10 dokumentów.

W jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny kryterium doświadczanie, skoro nie wymaga od Wykonawcy w części dotyczącej wymogów do udziału w niniejszym postępowaniu, podania dokumentów o których mowa powyżej (tj. liczby opiniowanych i opracowywanych dokumentów, pisemnych opinii prawnych i ekspertyz)? Jakie zatem dokumenty będą podlegały ocenie i punktacji?

Odpowiedź na pytanie 1.

Zgodnie z zapisami treści ogłoszenia „Doświadczenie prawnika, który będzie świadczył kompleksową obsługę prawną” należy wykazać w oparciu o wykaz osób, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. W załączniku tym należy wykazać zarówno doświadczenie prawnika, który będzie świadczył kompleksową obsługę prawną na potrzeby oceny kryterium, jak również wymagane kwalifikacje i doświadczenie na potwierdzenie spełniania wymogów w postępowaniu.

Na potrzeby oceny powyższego kryterium należy podać nazwę dokumentu oraz instytucję, dla której (opiniowano, opracowywano, sporządzano) dokument/ty.

Visits: 67

Maciej Matecki
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content