• Data publikacji: 10 sierpnia 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę polegającą na przygotowaniu i wygłoszeniu prelekcji podczas konferencji
pn. „Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym”, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę polegającą na przygotowaniu i wygłoszeniu w dniu 05.10.2016 r. prelekcji podczas konferencji pn. „Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym”, realizowanej w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została zawarta w poniższych dokumentach:

Załącznik nr 1_Formularz oferty

Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc_

Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe_prelegenci

UWAGA!
Przedłużenie terminu składania ofert

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na usługę polegającą na przygotowaniu i wygłoszeniu prelekcji podczas konferencji pn. „Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym” informujemy, iż termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu do dnia 9 września 2016 r. godz 15.30. Pozostałe warunki zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: