Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Działanie realizowane będzie w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+”.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została zawarta w poniższych dokumentach:

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Okres publikacji na stronie od: 7 listopada 2016 do 21 November 2016