Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług sprzątania Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

Usługa świadczona będzie w projektu pn. :„Wsparcie instytucjonalno – kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, Działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+”.

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została zawarta w poniższych dokumentach:

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Okres publikacji na stronie od: 16 grudnia 2016 do 29 December 2016