Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na sukcesywne świadczenie usług cateringowych w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

Usługa realizowana będzie w ramach działań projektu pn. :„Wsparcie instytucjonalno – kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, Działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” oraz w ramach projektu pn.: „Informacja i promocja WRPO 2014+ realizowana przez Instytucje Pośredniczącą WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc techniczna, Działanie 10.2. Informacja i promocja WRPO 2014+.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Okres publikacji na stronie od: 12 grudnia 2016 do 21 December 2016