Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, Działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+”.

 

Termin składania ofert: do dnia 22 marca 2017 r. do godz. 15:30.

 

Poniżej treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Okres publikacji na stronie od: 13 marca 2017 do 22 March 2017