Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na obsługę prawną Stowarzyszenia w okresie od 01.02.2017r. do 31.12.2018r. Działanie realizowane będzie w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, Działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+”.

 

Termin złożenia ofert: do dnia 27 stycznia 2017 r. do godz. 15:30.

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikiem została zawarta w poniższych dokumentach:

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Okres publikacji na stronie od: 18 stycznia 2017 do 27 January 2017