Zapytanie ofertowe którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. na kompleksową organizację i obsługę warsztatów dla potencjalnych Beneficjentów i Beneficjentów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksową organizację i obsługę warsztatów dla potencjalnych Beneficjentów i Beneficjentów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, mających na celu wsparcie procesu wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Działanie realizowane w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została zawarta w poniższych dokumentach:

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Data wytworzenia: 29-04-2016
Data publikacji: 29-04-2016
Okres publikacji na stronie od: 29 kwietnia 2016 do 9 May 2016