Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę i montaż mebli biurowych
z przeznaczeniem na doposażenie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania
i wdrażania WRPO 2014+” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została zawarta w poniższych dokumentach:

Metadane:
Okres publikacji na stronie od: 2 listopada 2016 do 14 November 2016