Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony przez Powiat Ostrowski wniosek o dofinansowanie nr RPWP.09.03.05‑30‑0001/17 został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny. Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: