Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 30 maja  2017 roku zatwierdziła  listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniki oceny strategicznej ZIT w ramach Osi Priorytetowej 3. Energia, Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs  nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/17.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: