• Data publikacji: 22 listopada 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 21 listopada 2017 roku zatwierdziła  listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-002/17.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: