Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 11 stycznia 2018 roku podjęła uchwalę Nr TO 1/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr TO/29/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT i protokołu z oceny strategicznej ZIT wniosków w ramach Osi Priorytetowej 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie  8.3.5. WRPO 2014+ Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-002/17.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Uchwała Nr TO 1/2018 141 KB
2 doc Uchwała Nr TO 1/2018 16 KB
3 pdf Lista rankingowa 8.3.5 II typ projektów Dorośli po zmianach 563 KB