W dniu 1 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3753/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.04.03.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.2 „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Uchwałę w tej sprawie podjęła również Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: