13 września 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały nr 3464/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.04.04.04‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

 

link do wyników z dnia 12 kwietnia 2017

Oceń przydatność artykułu
Metadane: