W dniu 7 kwietnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3464/2017 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.04.04.04-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjęła również Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Aktualizacja wyników 18 wrzesień 2017

Oceń przydatność artykułu




Metadane: