W postępowaniu przeprowadzonym w drodze zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

na przeprowadzenie dwóch 1-dniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu prawidłowego udzielania zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych uprzejmie informuje, iż:

Pan Przemysław Kuderczak
Bolesława Prusa 12
55-050 Sobótka

złożył najkorzystniejszą ofertę i został wybrany na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia.

Działanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+”.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: