Informacja o wyborze Wykonawcy zamówienia w postępowaniu przeprowadzonym w drodze zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. na obsługę bankową Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w okresie od 01.05.2018 r. do 31.12.2019 r..

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych uprzejmie informuje, iż:

Bank Spółdzielczy z siedzibą Plac Wolności 6, 62-840 Koźminek

złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. otrzymał największą liczbę punktów i został wybrany na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia.

Działanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+”.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Informacja o wyborze wykonawcy na obsługę bankową 503 KB