W dniu 11 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5173/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 4884/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.04.03.02-IZ-00-30-001/17 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.2 „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: