WRPO
9.3

Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

 • Data publikacji: 30 maja 2017
 • Data zakończenia publikacji: 
 •    Tagi: 


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej z dniem 30.05.2017 ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 9.3.5. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.06.2017 r. od godziny 7.30 do dnia 07.07.2017 r. do godziny 15.30.

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko–Ostrowska,  ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.
Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:

 

• ­jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty obejmujące inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek oświatowych, które prowadzą kształcenie zawodowe młodzieży, przede wszystkim poprzez inwestycje w obiekt/y (przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację budynku/ów), wyposażenie/doposażenie obiektu w wysokospecjalistyczny, nowoczesny sprzęt i materiały/ pomoce dydaktyczne. Wymienione typy projektów można łączyć.

Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył/złoży wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałanie 8.3.5. „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.
Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

• maksymalnie do 85 % wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

– dla projektów objętych pomocą publiczną maksymalna wartość dofinansowania zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U z 2015 r., poz. 1208),

• wkład własny Beneficjenta stanowi minimum 15 % wydatków kwalifikowalnych,

• minimalna wartość projektu:

– projekty infrastrukturalne – wartość minimalna 250 tys. PLN,

– zakup wyposażenia – wartość minimalna 50 tys. PLN.

• maksymalna wartość dofinansowania projektów objętych pomocą de minimis wynosi 700 000,00 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 9 300 000 zł i może ulec zmianie.
Niezbędne dokumenty:


 1.  REGULAMIN 9.3.5 
 2.  1.Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 9.3.5 
 3.  2.Podręcznik podmiotu zgłaszającego, beneficjenta LSI do obsługi WRPO na lata 2014 -2020 
 4.  3.Wzór wniosku o dofinansowanie 
 5.  4.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 
 6.  5.Instrukcja_do_sporządzania_SW_(czesc_obliczeniowa) 
 7.  6.Instrukcja_SW_(część_opisowa) 
 8.  7.Wzór umowy o dofinansowanie projektu 
 9.  8.Wytyczne_IZ_WRPO_2014_w_sprawie_kwalifikowalności_kosztów 
 10.  9.Wytyczne_IZ_WRPO_2014_w_sprawie_zasad_rozliczania_projektów 
 11.  10.Wytyczne_MR_realizacja_przedsięwzięć_z_EFS_w_edukacji 
 •  11.Załącznik_nr_1_do_wniosku_w_zakresie_Oceny_Oddziaływania_na_Środowisko 
 •  12.Instrukcja_wypełniania_Załacznika_nr_1_do_wniosku_w_zakresie_OOŚ 
 •  13.Załacznik_nr_9_do_wniosku_-_Zaświadczenie_Natura_2000 
 •  14.Instrukcja_wypełniania_Załacznika_nr_9_do_wniosku_-_zaświadczenia_NATURA_2000 
 •  15.Załącznik_nr_10_do_wniosku_-_Deklaracja_właściwego_organu_odpowiedzialnego_za_gospodarkę_wodną 
 •  16.Załącznik_nr_11_do_wniosku_-_Oświadczenie_o_niezaleganiu_z_informacją_wobec_rejestrów_prowadzonych_w_GDOŚ 
 •  17.Załącznik_nr_15_do_wniosku_-_Oświadczenie_o_zabezpieczeniu_środków_na_realizację_projektu 
 •  18.Załącznik_nr_23_do_wniosku_-_Oświadczenie_o_ochronie_informacji_ujętych_we_wniosku_o_dofinansowanie 
 •  19.Załącznik_nr_24_do_wniosku_-_Oświadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomością_na_cele_budowlane 
 •  20.Załącznik_nr_24_do_wniosku_-_Oświadczenie_o_prawie_do_dysponowania_na_cele_realizacji_projektu 
 •  21.Załącznik_nr_25_do_wniosku_-_Oświadczenia_Partnera 
 •  22.Załącznik_nr_27_do_wniosku_-_Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_pomoc_de_minimis 
 •  23.Załącznik_nr_27_do_wniosku_-_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis 
 •  24.Instrukcja_wypełnienia_tabeli_w_części_D_formularza_informacji_o_pomocy_de_minimis 


 • Inne ważne informacje

  Pytania prosimy kierować do Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej mailowo pod adresem: mwawrzyniak@sako-info.pl i edudek@sako-info.pl, telefonicznie pod nr 62 598 52 37, do IZ WRPO 2014+ mailowo pod adresem: magdalena.maciejewska@umww.plmagdalena.heiser@umww.pl, telefonicznie pod nr 61 626 63 18, 61 626 63 41 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


  Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu „Kontakt”) lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.
  Pytania i odpowiedzi

  brak


  Metadane: