WRPO
8.3

Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

 • Data publikacji: 26 maja 2017
 • Data zakończenia publikacji: 
 •    Tagi: 


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 26.05.2017 roku ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 26.06.2017 r. od godziny 7.30 do 03.07.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko–Ostrowska, ulica Częstochowska 25, lok. 31, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.
Kto może składać wnioski?

wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej
Na co można uzyskać dofinansowanie?

Typ I. Kształcenie zawodowe młodzieży:

♦ podnoszenia kwalifikacji zawodowych młodzieży poprzez staże zawodowe i praktyki u pracodawców/przedsiębiorców (w tym pracodawców rzemieślników),

♦ kształcenia zawodowego oraz dostosowania zakresu nauczania do potrzeb rynku pracy, w tym m.in. współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

♦ wspierania indywidualnych potrzeb młodzieży poprzez organizowanie procesu uczenia się w formie organizacji działań służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów (m.in. dodatkowych zajęć realizowanych we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, kursów przygotowawczych na studia, wsparcia uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy), doradztwa edukacyjno-zawodowego itp.,

♦ doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,

♦ wsparcia szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia tej edukacji, tj. wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające kształcenie w zawodach wynikających z lokalnych potrzeb rynku pracy.

Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył/złoży wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Podziałanie 9.3.5. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.
Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Typu I projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji Europejskiego Funduszy Społecznego przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 2 700 000 zł i może ulec zmianie.
Niezbędne dokumenty:


 1.  Regulamin konkursu 8.3.5 
 2.  8.1 Wykaz wskazników produktu i rezultatu bezpośredniego 
 3.  8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.5 
 4.  8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu 
 5.  8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu dla Poddziałania 8.3.5 
 6.  8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI 
 7.  8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ 
 8.  8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 
 9.  8.8 Wzór deklaracji poufności 
 10.  8.9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności 
 11.  8.10 Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ 
 12.  8.11 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ 
 13.  8.12 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ 
 14.  8.12a Karta weryfikacji ogólnego kryterium merytorycznego zero-jedynkowego dotyczącego etapu negocjacji 
 15.  8.13 Wymagania dotyczace standardu oraz cen rynkowych najczesciej finansowanych w ramach danej grupy projektow towarow lub uslug 
 16.  8.14 Wykaz kategorii wydatkow dla Podzdzialania 8.3.5 
 17.  8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy 
 18.  8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco 
 19.  8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS 
 20.  8.18 Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i-lub branż strategiczne dla województwa wielkopolskiego. 
 21.  8.19 Lista oswiadczen Wnioskodawcy i Partnera 
 22.  8.20 Wzór oświadczenia o bezstronności 
 23.  8.21 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować:

♦ ze strony Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska: mailowo pod adresem: biuro@sako-info.pl, osobą do kontaktu jest pani Ewelina Dudek, telefonicznie pod nr: 62 598 52 37,

♦ ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ – Główny Punkt Informacyjny: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl,


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu “Kontakt”), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.
Pytania i odpowiedzi

brak


Metadane: