WRPO
8.3

Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

 • Data publikacji: 30 sierpnia 2017
 • Data zakończenia publikacji: 
 •    Tagi: 


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 30.08.2017 roku ogłaszają nabór wniosku nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-002/17 w ramach Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

 

KOMUNIKAT – 12 wrzesień 2017 roku
IZ WRPO 2014+ informuje o sprostowaniu omyłki w treści Regulaminu konkursu RPWP.08.03.05-IZ-00-30-002/17 dotyczącej kryterium merytorycznego
o charakterze horyzontalnym nr 7 (str. 63). W celu zapewnienia zgodności treści Regulaminu konkursu z obowiązującymi, przyjętymi przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+ uchwałami o Nr 84, Nr 85 oraz Nr 86 z dnia 28.06.2017r., Kryteriami wyboru projektów w ramach osi priorytetowych współfinansowanych z EFS (oś 6, 7, 8 i 10), prezentujemy prawidłowy zapis kryterium 7:
Nazwa kryterium: 7. Zgodność z Regulaminem konkursu/Informacje wymagane we wniosku o dofinansowanie.
Definicja kryterium: W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość wypełnienia wniosku, zgodnie z Regulaminem konkursu/Informacje wymagane we wniosku o dofinansowanie.
Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.
Aktualna wersja Regulaminu konkursu 8.3.5 poniżejInformacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.09.2017 r. od godziny 7.30 do dnia 13.10.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, ulica Częstochowska 25, lok. 31, 62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.
Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej
Na co można uzyskać dofinansowanie?

Typ I. Kształcenie zawodowe młodzieży:

• podnoszenia kwalifikacji zawodowych młodzieży poprzez staże zawodowe i praktyki u pracodawców/ przedsiębiorców (w tym pracodawców rzemieślników),

• kształcenia zawodowego oraz dostosowania zakresu nauczania do potrzeb rynku pracy, w tym m.in. współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i placówek systemu oświaty   prowadzących kształcenie zawodowe,

• wspierania indywidualnych potrzeb młodzieży poprzez organizowanie procesu uczenia się w formie organizacji działań służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów (m.in.     dodatkowych zajęć realizowanych we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, kursów przygotowawczych na studia, wsparcia uczniów w zdobywaniu dodatkowych   uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy), doradztwa edukacyjno-zawodowego itp.,

• doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,

• wsparcia szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  zakresie infrastruktury niezbędnej do        prowadzenia tej edukacji, tj. wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające kształcenie w zawodach wynikających z lokalnych potrzeb rynku pracy.

Typ II. Kształcenie zawodowe dorosłych

wspieranie indywidualnych potrzeb dorosłych poprzez organizowanie procesu uczenia się w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, wsparcia osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób poza formalny i nieformalny, doradztwo edukacyjno-zawodowe itp.
Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 7 164 000 zł i może ulec zmianie.

Powyższa kwota została podzielona na projekty:

 • Typu I. Kształcenie zawodowe młodzieży  – 4.298.400 zł
 • Typu II Kształcenie zawodowe dorosłych – 2.865.600 złZmiany w dokumentach

Zmiana 2017-10-06

IZ WRPO 2014+ informuje o korekcie zapisu Instrukcji wypełnienia wniosku na str. 31 pkt 3.6.2. Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,

– w miejscu zapisu: „Należy określić liczbę dodatkowych uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego(powyżej 50% objętych wsparciem) uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy”

powinien znaleźć się  zapis: „Należy określić liczbę nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu projektu (lub w wyniku realizacji projektu)”.

Jednocześnie IZ WRPO 2014+ informuje, że w związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jako personel projektu należy rozumieć  osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są beneficjentem projektu i jednocześnie stanowią personel tego projektu), osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

Nie należy w ramach personelu projektu wskazywać osób wykonujących zadania lub czynności w projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ załączonej do niniejszego konkursu nie zawierają bowiem aktualizacji wynikających z obowiązujących od 23 sierpnia 2017 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Zmiana 2017-09-26

IZ WRPO 2014+ informuje o skorygowaniu omyłki pisarskiej w zał. nr 8.10 Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+. Poniżej aktualny załącznik nr 8.10

8.10 Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014
Niezbędne dokumenty:


 1.  Aktualny Regulamin konkursu 8.3.5 - zmiana 12 wrzesień 2017 
 2.  8.1 Wykaz wskazników produktu i rezultatu bezpośredniego 
 3.  8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.5 
 4.  8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ 
 5.  8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu dla poddziałania 8.3.5 
 6.  8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI 
 7.  8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ 
 8.  8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ 
 9.  8.8 Wzór deklaracji poufności 
 10.  8.9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności 
 11.  8.10 Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ 
 12.  8.11 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ 
 13.  8.12 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ 
 14.  8.12a Karta weryfikacji ogólnego kryterium merytorycznego zero-jedynkowego dotyczącego etapu negocjacji 
 15.  8.13 Wymagania dotyczace standardu oraz cen rynkowych najczesciej finansowanych w ramach danej grupy projektow towarow lub uslug 
 16.  8.14 Wykaz kategorii wydatkow dla Podzdzialania 8.3.5 
 17.  8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy 
 18.  8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco 
 19.  8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS 
 20.  8.18 Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i-lub branż strategiczne dla województwa wielkopolskiego. 
 21.  8.19 Lista oswiadczen Wnioskodawcy i Partnera 
 22.  8.20 Wzór oświadczenia o bezstronności 
 23.  8.21 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować telefonicznie ze strony Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, mailowo pod adresem: biuro@sako-info.pl, osobą do kontaktu jest pani Ewa Woźniak oraz Pani Marta Wawrzyniak, telefonicznie pod nr: 62 598 52 37, ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ – Głównego Punktu Informacyjnego: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl,

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu “Kontakt”), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.

Czy nauczyciele zawodu, którzy biorą udział w projekcie realizowanym w ramach konkursu RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16, mogą brać udział w nowym projekcie, złożonym w ramach konkursu – RPWP.08.03.05-IZ-00-30-002/17? Nowy projekt zakłada wsparcie tych samych zawodów, jednak zaplanowane formy wsparcia różnią się tematycznie od realizowanych obecnie, np. inna tematyka szkoleń doskonalących.

Odpowiedź:

Regulamin konkursu nie wyklucza udziału w projekcie osób, które otrzymały już wsparcie w ramach WRPO 2014+. Niemniej jednak wsparcie jakie otrzymuje uczestnik w ramach kilku projektów nie może być tożsame. Rodzaje wsparcia powinny się uzupełniać i wynikać z faktycznych, zdiagnozowanych potrzeb grupy docelowej. Zakres doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego powinien być zgodny z potrzebami wynikającymi z planu rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe, z zapotrzebowaniem ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli kształcenia zawodowego określonych kwalifikacji lub kompetencji oraz z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Pytanie 2.

Czy szkolenia doskonalące dla nauczycieli muszą kończyć się zdobyciem uprawnień do nauki zawodu? Czy mogą to być szkolenia zakupione z rynku, które nie są kierowane wyłącznie do nauczycieli, podnoszące kompetencje związane z nauczanym zawodem? W poprzednim konkursie uzyskaliśmy informację, że szkolenia doskonalące nie muszą posiadać modułu dydaktycznego i mogą to być szkolenia zakupione z rynku, które nie są dedykowane wyłącznie nauczycielom. Wymóg posiadania modułu dydaktycznego dotyczył jedynie studiów podyplomowych.

Odpowiedź:

Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne lub szkolenia powinny umożliwić uzyskanie przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Powyższe oznacza, że jeżeli istnieje potrzeba przygotowania pedagogicznego w ramach kursu/szkolenia taki moduł powinien być zagwarantowany nauczycielom. W przypadku studiów podyplomowych powinny one spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r., poz. 131).

Pytanie 3.

Czy zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 Rozdział 6, podrozdział 6.1, pkt 8 są obligatoryjne, czy preferowane? Realizacja wszystkich punktów, przy specjalistycznych szkoleniach zawodowych kierowanych np. do nauczycieli zawodu technik mechatronik, mechanik, czy teleinformatyk jest praktycznie niemożliwa. Trudno zakupić szkolenie, które jednocześnie podnosi kompetencje zawodowe nauczycieli w obszarze związanym z nauczanym zawodem oraz jednocześnie jest prowadzone z wykorzystaniem doświadczenia działających na poziome  wojewódzkim lub lokalnym placówek doskonalenia nauczycieli?

Odpowiedź:

Realizacji wsparcia, o którym mowa w pkt. 7.4. Regulaminu konkursu powinna być prowadzona z wykorzystaniem doświadczenia działających na poziomie wojewódzkim i lokalnym placówek doskonalenia nauczycieli. Niemniej jednak jeżeli ww. placówki nie są w stanie świadczyć danej usługi można szkolenie/ kurs zlecić innemu podmiotowi.

Pytanie 4.

Czy po zakończonych stażach/praktykach uczniowie nabywają kwalifikacje, czy kompetencje? W załączniku nr 8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddz. 8.3.5: w typie projektu podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży, wskazuje się na kwalifikacje, natomiast w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, mówi się o kompetencjach 4. Czy po zakończonych stażach/praktykach uczniowie nabywają kwalifikacje, czy kompetencje? W załączniku nr 8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddz. 8.3.5: w typie projektu podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży, wskazuje się na kwalifikacje, natomiast w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, mówi się o kompetencjach w wyniku realizacji stażu?

Odpowiedź:

Beneficjent decyduje poprzez udzielone formy wsparcia czy uczestnik nabył kwalifikacje czy kompetencje. W przypadku, gdy mowa o kwalifikacjach fakt ich nabycia powinien być rozpatrywany w oparciu o załącznik nr 8.21 do Regulaminu konkursu Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pytanie 5.

Ponieważ z Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków usunięto zapis dot. limitu zlecania zadań – 30%, jaki jest rekomendowany pułap, do jakiego procenta kosztów można wykazywać zadania/usługi zlecone?

Odpowiedź:

W realizacji zadań w projekcie nie obowiązuje limit zadań zleconych. Jednocześnie
IZ WRPO 2014+ nie określiła rekomendowanego limitu. Podczas oceny projektu każdorazowo indywidualnie analizuje się racjonalność i efektywność zaplanowanych działań. Jednocześnie IZ WRPO 2014+ informuje, iż w SL2014 i LSI 2014+ są obecnie procedowane zmiany, mające na celu zmianę etykiety „zadania zlecone” na „usługi zlecone” w szczegółowym budżecie projektu. Zakłada się bowiem, że wszystkie umowy cywilnoprawne będą oznaczone jako „usługa zlecona”, bez względu na zakres zlecenia. „Usługi zlecone” nie będą kategorią podlegającą limitom. Jako „usługa zlecona” oznaczone będą wszelkie usługi zewnętrzne(usługi, a nie dostawy), zgodnie z definicjami dostaw i usług zawartymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579). Do czasu wprowadzenia powyższych zmian, IZ WRPO 2014+ rekomenduje oznaczenie w szczegółowym budżecie projektu pozycji dotyczących zlecania usług wykonawcom na podstawie umów cywilnoprawnych jako zadań zleconych.

Pytanie 6.

Jakie koszty związane ze skierowaniem na staż nauczyciela można ponosić? Analogiczne jak dla uczniów? Czy można w drodze konkurencyjnej wybrać podmiot, który przyjmie nauczycieli na staż i zapłacić mu za to? Będzie to kompleksowe zlecenie usługi – uruchomione i przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia nauczyciela na staż, gwarantując mu jednocześnie nocleg i wyżywienie?

Odpowiedź:

Praktyki lub staże nauczycieli kształcenia zawodowego organizowane w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe powinny trwać minimum 40 godzin. W przypadku kosztów kwalifikowalnych i ich wysokości dotyczących odbywania stażu przez nauczyciela podlegają one indywidulnej ocenie w zakresie przewidzianych i uzasadnionych w projekcie działań.

Pytanie 7.

Jak szczegółowo musi być opisany inwentarz i ocena stanu technicznego posiadanego wyposażenia w diagnozie? Czy wystarczającym będzie, jeśli szkoła wskaże sprzęt znajdujący się w pracowni, którą w ramach projektu zamierza doposażyć, wraz z uzasadnieniem?

Odpowiedź:

W zakresie wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych diagnoza powinna obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Wnioski z diagnozy muszą stanowić element wniosku o dofinansowanie. Regulamin nie określa szczegółowości i formy przeprowadzonej diagnozy. Diagnoza jest dokumentem, na podstawie którego opracowywany jest wniosek o dofinansowanie, dlatego powinna być sporządzona z należytą starannością, gwarantującą skierowanie wsparcia w obszarach wymagających rzeczywistej interwencji.

Pytanie 8.

Czy istnieją jakieś rekomendacje jak ma wyglądać współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach projektu?

Odpowiedź:

IZ WRPO 2014+ nie sprecyzowała warunków, na jakich ma odbywać się współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Współpraca może polegać m.in. na: organizacji i prowadzeniu kształcenia praktycznego, przygotowaniu oferty kształcenia zgodnej z oczekiwaniami pracodawców oraz dostosowanej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, włączeniu pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Pytanie 9.

Czy w formie wsparcia – obóz naukowy mogą brać udział również uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 7.6 f Regulaminu konkursu podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym zasadnicze szkoły zawodowe) realizowane może być m.in. poprzez udział zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych.

Pytanie 10.

Czy w odniesieniu do Stanowiska Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej, zamieszczonym na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl w dniu 13.09.2017r., możliwy jest zakup mebli, które stanowić będą wyposażenie szkolnej pracowni zawodowej? Potrzebę takiego doposażenia zgłasza szkoła – natomiast zapis taki nie wynika wprost (meble nie zostały wskazane) z wyposażenia pracowni opracowanego przez KOWEZIU? Co w sytuacji gdy w wytycznych KOWEZIU jako wyposażenie pracowni wskazano tablicę interaktywną, a szkoła zgłasza zapotrzebowanie na monitor interaktywny? Z tablic już się nie korzysta, zastępuje się je monitorami. Czy przywołana wyżej interpretacja MR i MEN umożliwia taki zakup?

Odpowiedź:

Możliwe jest sfinansowanie w ramach projektu kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni lub warsztatów szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. Zgodnie z zaleceniem MEN, opracowane katalogi powinny być traktowane jako rekomendacja, przy czym należy kierować się racjonalnością zakupu i potrzebami indywidualnej jednostki oświatowej. Ponadto, w przypadku działań przewidzianych do realizacji w PI 10iv (kształcenie zawodowe) należy brać pod uwagę rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, w którym określone jest wyposażenie niezbędne do realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach.

Pytanie 11.

Czy w nowym projekcie musi zostać uwzględnione wykorzystanie pracowni doposażonych w ramach podziałania 9.3.5, w każdej ze szkół biorącej udział w nowym projekcie? Czy dla zapewnienia komplementarności działań wystarczy aby zostały wykorzystane pracownie np. tylko 2 placówek? Jedna ze szkół, w nowym projekcie będzie wykorzystywać pracownie, które nie były doposażone w ramach poddz. 9.3.5.

Odpowiedź:

Pracownie doposażone w ramach Podziałania 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO jak najbardziej mogą być wykorzystywane do prowadzenia zajęć w przedmiotowym konkursie. Należy we wniosku o dofinansowanie projektu wykazać komplementarność działań w ww. zakresie. Jednocześnie komplementarności nie warunkuje fakt wykorzystania pracowni zakupionych w ramach ww. Poddziałania we wszystkich szkołach w ramach zaplanowanych działań.

Pytanie 12.

Czy w przypadku realizacji szkoleń doskonalących dla nauczycieli wymagane jest aby Wykonawca posiadał wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych? Ze względu na kryterium dostępu mówiące o współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, taki warunek podczas wyboru wykonawcy szkoleń doskonalących, można byłoby w naszym odczuciu zastosować. Natomiast nie wszystkie podmioty z otoczenia społeczno – gospodarczego szkoły, które potencjalnie mogłyby realizować szkolenia posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych?

Odpowiedź:

Do Rejestru Instytucji Szkoleniowych wpisują się instytucje szkoleniowe, które mogą uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy. W przypadku ujmowania w zamówieniu publicznym obowiązku wpisu wykonawcy zlecenia do ww. rejestru należałoby taki warunek uzasadnić.

Pytanie 13.

Czy nauczyciel zawodu objęty wsparciem w projekcie, np. szkoleniami doskonalącymi może wziąć udział w postępowaniu dot. wyboru wykonawcy zajęć dodatkowych dla uczniów i w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty, takie zajęcia poprowadzić?

Odpowiedź:

W dniu 1 czerwca br. na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl została opublikowana wiadomość pn. Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w której można znaleźć szczegółowe informacje na temat zatrudniania nauczycieli do projektów. Biorąc pod uwagę ww. materiał dot. angażowania personelu projektu uzasadnionym jest, aby zajęcia przewidziane w projekcie uzupełniały ofertę szkoły i były realizowane przez nauczycieli z danej placówki. Z tego względu nauczyciele powinni być angażowani do realizacji zajęć w ramach projektu w oparciu o art. 35a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.).

 


Metadane:
Data wytworzenia: 30-08-2017
Data publikacji: 30-08-2017