WRPO
4.4

Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

 • Data publikacji: 31 sierpnia 2017
 • Data zakończenia publikacji: 
 •    Tagi: 


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko- Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 31.08.2017r. ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.04.04.04-IZ-00-30-001/17 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

 Informacje o naborze

Konkurs ma charakter zamknięty.

 Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej
w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 2 października 2017 r. od godziny 7.30 do 31 października 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków
w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. od 31 sierpnia 2017 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

ul. Częstochowska 25, lok. 31

62-800 Kalisz

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2018 r
Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu wsparciem objęte mogą być wyłącznie projekty wpisujące się w typy projektów przewidziane
w Poddziałaniu 4.4.4 określone w SZOOP WRPO 2014 + przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r., 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r.,  24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r.,17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r., 25 sierpnia 2016 r., 28 września 2016 r.,
11 października 2016 r., 19 października 2016 r., 18 listopada 2016 r, 20 stycznia 2017 r., 16 lutego 2017 r., 24 lutego 2017 r., 26 maja 2017 r., 27 lipca 2017 r.), a więc:

-samorządowe instytucje kultury,

-jednostki samorządu terytorialnego,

-związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

-jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.
Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach poddziałania realizowane będą inwestycje w zakresie:
a) rozwoju instytucji kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym inwestowanie w instytucje kultury (wraz z wyposażeniem) i obiekty oraz obszary zabytkowe (w tym m.in. rozbudowa, przebudowa, konserwacja, rewitalizacja, renowacja, rewaloryzacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne),
b) adaptacji na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych,
c) zakupu trwałego wyposażenia oraz zabezpieczeniu, konserwacji muzealiów, archiwaliów, starodruków (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
d) zabezpieczenia zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego przed degradacją, kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
e) wykorzystania i rozwoju aplikacji oraz usług teleinformatycznych, jak również rozwoju kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego
w podpunkcie a) lub b)),
f) zagospodarowania otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
g) tworzenia i rozwoju systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)).

Typy projektów można łączyć.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, stronie internetowej www.sako-info.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 
Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi
2 058 562,75 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych.

Dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Minimalna wartość projektu wynosi: 500 000,00 PLN.

W przypadku projektów dotyczących:

a) konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych);

b) rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich;

c) rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich;

d) konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki

e) obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP,

maksymalnie 8 000 000,00 PLN.

W pozostałych przypadkach maksymalnie 20 000 000,00 PLN.
Niezbędne dokumenty:


 1.  Regulamin 4.4.4 
 2.  1. Kryteria wyboru projektów dla EFRR - Poddziałanie 4.4.4 
 3.  2. Podręcznik Podmiotu zgłaszającego Beneficjenta LSI 2014+ 
 4.  2.1 do Regulamin Użytkownika LSI 2014+ 
 5.  3. Wzór wniosku o dofinansowanie 4.4.4 
 6.  4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 4.4.4 
 7.  5. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) 4.4.4 
 8.  6. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) 4.4.4 
 9.  7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu 
 10.  8. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem z EFRR 
 11.  9. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi 
 12.  10. Zał. nr 1 - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ 
 13.  11. Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ 
 14.  12. Zał. nr 2 - Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 
 15.  13. Instrukcja wypełniania Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 
 16.  14. Zał. nr 3 - Wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną 
 17.  15. Zał. nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ 
 18.  16. Zał. nr 21 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji 
 19.  17. Zał. nr 25 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie 
 20.  18. Zał. nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 21.  19. Zał. nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu 
 22.  20. Zał. nr 27 - Oświadczenia Partnera Uczestnika 
 23.  21. Załącznik nr 29 do wniosku Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu z innych źródeł 
 24.  22. Załącznik nr 28 do wniosku Informacja o pomocy innej niż de minimis 
 25.  23. Załącznik nr 33 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
 26.  24. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis 
 27.  25. Załącznik nr 33 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę 
 28.  26. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przez przedsiębiorcę Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu „Kontakt”) lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.
Pytania i odpowiedzi

brak


Metadane:
Data wytworzenia: 31-08-2017
Data wprowadzenia: 31-08-2017