WRPO
4.3

Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (RPO Wielkopolskiego)

 • Data publikacji: 31 sierpnia 2017
 • Data zakończenia publikacji: 
 •    Tagi: 


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej z dniem 31 sierpnia 2017 ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.04.03.02-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałanie 4.3.2. Gospodarka wodno – ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.Informacje o naborze

KOMUNIKAT z 13 październik  2017 roku

Instytucja Organizująca Konkurs nr RPWP.04.03.02-IZ-00-30-001/17  informuje o wystąpieniu technicznej omyłki pisarskiej w szablonie wniosku o dofinansowanie projektu w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014+) w tabeli . 3.7 Komplementarność z innymi projektami . W kolumnie nr 6 tabeli 3.7  wystąpił błąd w nazwie kolumny – jest „Partnerzy” a winno być „Opis”. W „Opisie”(zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku str. 14, pkt. 3.7) należy krótko wskazać poziom komplementarności projektu z projektem zaplanowanym do realizacji w ramach wniosku o dofinansowanie projektu( z naciskiem na wskazanie celów i rezultatów).

Zmiany obowiązują od 13 października 2017 roku.

 

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 02.10.2017r. od godziny 7.30 do dnia 13.10.2017r. do godziny 15.30.

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko–Ostrowska,  ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.
Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:

 – jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

 – podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin.
Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach działania możliwe będą do realizacji inwestycje polegające na:

 – budowie/rozbudowie/ sieci kanalizacji sanitarnej,

 – wsparciu budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych

Przewidywane do realizacji projekty musza spełniać wymagania dyrektywy ściekowej mówiące, iż wsparciem objęte będą mogły być jedynie projekty w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM ujętych w KPOŚK oraz wynikających z Master planu dla dyrektywy ściekowej.
Finanse

Poziom dofinansowania projektów w Europe

• maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

– dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020,

• wkład własny Beneficjenta stanowiący minimum 15 % wydatków kwalifikowalnych,

• minimalna wartość projektu – 500 000 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi  10  000 000 zł i może ulec zmianie.
Zmiany w dokumentach

22.09.2017

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu dla Poddziałania 4.3.2 Gospodarka wodno‑ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO (Nabór: RPWP.04.03.02‑IZ‑00‑30‑001/17) części VIII pkt 4 publikujemy obowiązującą wersję Master Planu dla wdrażania dyrektywy ściekowej zatwierdzoną przez właściwy organ.
Niezbędne dokumenty:


 1.  Regulamin Konkursu 4.3.2 
 2.  1. Kryteria Wyboru Projektów w ramach Poddziałania 4.3.2. 
 3.  2. Podręcznik Podmiotu zgłaszającego Beneficjenta LSI 2014+ 
 4.  2.1. do Regulamin Użytkownika LSI 2014+ 
 5.  3. Wzór wniosku o dofinansowanie 4.3.2. 
 6.  4. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część_opisowa) 
 7.  5. Instrukcja_do_sporządzania_Studium_Wykonalności_(część_obliczeniowa) 
 8.  6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu 
 9.  7. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem z EFRR 
 10.  8. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi 
 11.  9. Piąta aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 
 12.  10. Zał. 2. Wykaz aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKPOŚ K2017 
 13.  11. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu 
 14.  12. Zał. nr 1 - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ 
 15.  13. Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ 
 16.  14. Objaśnienia dotyczące wypełniania Załącznika nr 1 
 17.  15. Zał. nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
 18.  16. Zał. nr 3 - Wzór Zaświadczenia oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 
 19.  17. Instrukcja wypełniania Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 
 20.  18. Zał. nr 4 - Wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną 
 21.  19. Zał. nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 22.  20. Zał. nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu 
 23.  21. Zał. nr 19 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji 
 24.  22. Zał nr 24 - Oświadczenia Partnera Uczestnika 
 25.  23. Zał. nr 26 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie 
 26.  24. Zał. nr 28 - Efekt rzeczowo-ekologiczny 
 27.  25. Zał. nr 29 - Oświadczenie Wnioskodawcy dot. produkcji i wykorzystania energii cieplnej i lub elektrycznej 
 28.  26 .Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołow 
 29.  27. SPA 2020 - Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 
 30.  28. Metodyka dostepnosci cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować ze Strony Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej p mailowo od adresem mwawrzyniak@sako-info.pl, ewozniak@sako-info.pl, telefonicznie pod nr 62 598 52 37, ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, mailowo pod adresem: marta.kubacka@umww.pl, monika.fierkowicz@umww.pl, telefonicznie pod nr, 61 626 63 16, 61 626 63 18 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu „Kontakt”) lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy do poddziałania 4.3.2- Gospodarka wodno ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO, proszę o informacje czy Gmina będzie brana pod uwagę do dofinansowania, w przypadku gdy w V aktualizacji KPOŚK Gmina nie ma wpisanego tego przedsięwzięcia w tabeli „nazwy projektów w ramach których realizowane będą inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnych”. Co prawda Gmina mieści się w wymaganym przedziale od 2000 do 10000 RLM, jednak nie ma wpisanych żadnych planowanych inwestycji w KPOŚK.

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu pkt. C. Rodzaje projektów przewidzianych do wsparcia.

„1. W celu wypełniania wymagań Dyrektywy Rady 91/271/EWG wsparcie dotyczyć będzie projektów w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM  ujętych w obowiązującej AKPOŚK oraz wynikających z Master Planu dla dyrektywy ściekowej, dotyczących:

a)         budowy, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

b)         wsparciu budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych.

 

3. Dofinansowaniem mogą być objęte projekty zlokalizowane w aglomeracjach, których obszary i granice zostały wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. U. 2014, poz. 995) w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji oraz ujęte w obowiązującej AKPOŚK. W ramach projektu nie może być wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne nieujęte w obowiązującej aktualizacji KPOŚK ”.

W związku z powyższym ujęcie inwestycji w V KPOŚK jest warunkiem niezbędnym, by otrzymać dofinasowanie w ramach przedmiotowego konkursu.

 

Pytanie 2

1.  Pytanie dotyczy załącznika nr 27 Uchwała Sejmiku Województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji ze zmianami/ Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji wraz ze zmianami

Zakres projektu:

a) Rozbudowa oczyszczalni

b) Budowa sieci kanalizacyjnej

Stan aktualny pod względem zgodności z KPOŚK i Masterplanem:

Obie inwestycje są wpisane do V KPOŚK i Masterplanu (długość sieci jest zbliżona do faktycznej wynikającej z projektu).

Stan aktualny pod względem zgodności z Aglomeracją:

Inwestycja dot. oczyszczalni jest wpisana wprost w obecnie obowiązującą aglomerację. Zakres objęty planowaną do budowy siecią kanalizacji sanitarnej zawarty jest w granicach aglomeracji, natomiast nie jest wspomniane o planowanej inwestycji

Zmiana aglomeracji

Został złożony wniosek o zmianę aglomeracji co Departamentu Środowiska UMWW, polegającą na drobnych zmianach w zakresie granic (wyłączenie kilku nieruchomości, bardziej precyzyjne ustalenie granic aglomeracji zgodnie z działkami geodezyjnymi), dopisanie inwestycji dot. budowy sieci kanalizacyjnej oraz aktualizacji liczby mieszkańców.

Wątpliwość

Czy w sytuacji, w której na moment złożenia wniosku aglomeracja będzie jeszcze nie zmieniona (z przyczyn proceduralnych), TO CZY Komisja AKO na etapie oceny strategicznej będzie wymagała zatwierdzonej aglomeracji?

 

Odpowiedź:

Informuję, że w opisanej sytuacji, w której granice aglomeracji (na moment aplikowania o wsparcie) nie zostały wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 (Dz. U. 2014, poz. 995) w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, dopuszczalne jest przedłożenie w ramach korekty wniosku „aktualnego” dokumentu tj. Uchwały Sejmiku Województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji.

Ponadto, wskazuję, że planowana do realizacji w ramach projektu inwestycja musi wynikać z zapisów obowiązującej AKPOŚK oraz Master Planu dla wdrażania Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

 

Pytanie 3.

Czy w WPF muszą zostać ujęte wszystkie koszty (kwalifikowalne i niekwalifikowalne) zadania, na które zamierzamy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach naboru 4.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu pkt.  F. Forma i źródła finansowania oraz zasady wypłaty dofinansowania i rozliczania projektów. „Beneficjent, realizując projekt, zobowiązuje się do pokrycia wszystkich (w tym niekwalifikowalnych) wydatków związanych z jego realizacją zgodnie z zasadą refundacji wydatków faktycznie poniesionych. Należy również wziąć pod uwagę możliwość zakwestionowania przez IZ WRPO 2014+ kwalifikowalności poniesionych wydatków lub dowodów przedstawionych celem ich rozliczenia, co może wpłynąć na obniżenie wysokości dofinansowania lub może być powodem rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu.

Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest dostępność środków na rachunku bankowym płatnika oraz w planie wydatków finansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego (jeśli dotyczy).

 

Ponadto zgodnie zapisami Regulaminu – Warunki dodatkowe:

Pkt. 10. Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać środki finansowe na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych. Zabezpieczeniem ww. środków może być uchwała budżetowa lub/i WPF (w przypadku JST), umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu muszą być ważne zarówno w momencie aplikowania o wsparcie, jak i na etapie podpisywania Umowy. W przypadku utraty ważności/ wygaśnięcia zabezpieczenia, na etapie podpisywania Umowy Wnioskodawca zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie zabezpieczenia na realizację projektu (na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych). Dokument będzie podlegał ponownej weryfikacji.

 

Pytanie 4.

Do kiedy najpóźniej należy przedłożyć pozwolenie na budowę, na etapie składania wniosku czy uzupełnień? I czy musi być to pozwolenie ostateczne, uprawomocnione?

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż w ramach Podziałania ramach działania 4.3 Gospodarka wodno –ściekowa w ramach Poddziałania 4.3.2. Gospodarka wodno – ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO w ramach kryterium „kompletność wniosku o dofinasowanie: istnieje możliwość jednorazowej korekty na etapie oceny formalnej. W związku z powyższym w trakcie weryfikacji formalnej można skorygować/uzupełnić dokumentację aplikacyjną w oparciu o otrzymane pismo z prośbą o korektę/uzupełnienie.
Ponadto zaznaczam, iż konieczność przedłożenia pozwalania na budowę uwarunkowana jest sposobem realizacji inwestycji czyli czy inwestycja realizowana jest w formule PFU, w tym wypadku konieczność przedłożenia pozwalania na budowę niezbędna jest dopiero na etapie podpisania umowy w pozostałych przypadkach przedłożenie pozwolenia na budowę wymagane jest na etapie formalnej korekty wniosku o dofinansowanie.

 

Pytanie 5.

W studium wykonalności, rozdział V.2 „Analiza specyficzna dla projektu” wskazano, że należy się odnieść do IV AKPOŚK. IV AKPOŚK jest już nieaktualna, czy zatem należy pozostawić cały ten rozdział niewypełniony, czy odnieść się w nim do V AKPOŚK

Odpowiedź:

Jak wskazują zapisy Studium wykonalności – Zgodność zakresu rzeczowego inwestycji z IV AKPOŚK – w przypadku jej obowiązywania.
W związku z przyjęciem V KPOŚK rekomendujemy nie wypełnianie zapisów dotyczących tylko IV KPOŚK czyli przywołanej poniżej tabeli, zaś pozostałe punkty rozdziału uzupełniać normalnie.

 

 

Pytanie 6.

treść pytania

Odpowiedź:

treść odpowiedzi

 

Pytanie 7.

treść pytania

Odpowiedź:

treść odpowiedzi


Metadane:
Data wytworzenia: 31-08-2017
Data wprowadzenia: 31-08-2017