WRPO
2.1

Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych

  • Data publikacji: 24 stycznia 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 24.01.2017 ogłaszają nabór wniosku nr RPWP.02.01.03-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 2.1.3 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 24.01.2017 r. od godziny 14.00 do dnia 28.02.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalsko – Ostrowska, ulica Częstochowska 25, lok. 31, 62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.
Kto może składać wnioski?

Miasto Kalisz.
Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach Podziałania 2.1.3 możliwa jest realizacja projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, którego Beneficjentem będzie Miasto Kalisz.

Projekt polegał będzie na budowie, utworzeniu Geoportalu RZIIP AKO stanowiącego narzędzie dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców za pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu dotyczącego: środowiska, infrastruktury przestrzennej, mobilności i transportu, zdrowia, przedsiębiorczości, sportu i turystyki, edukacji, kultury  i sztuki, szkoleń zawodowych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obsługi klienta. W ramach projektu podjęte zostaną głównie działania obejmujące budowę infrastruktury informacyjnej, funkcjonalnej i technicznej AKO, co umożliwi odbiorcom stały dostęp nie tylko do własnych danych ale również do danych innych dysponentów, tj. m.in. poszczególnych Urzędów AKO, jednostek AKO, służb publicznych. Ponadto w działaniu tym przewidziano do realizacji projekty w zakresie:

  • tworzenia, rozwijania oraz udostępniania baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych, rozwiązań technicznych i aplikacyjnych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych, geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS oraz pozyskiwania i przetwarzania danych celem zapewnienia wymagań systemowych, a także udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności oraz poziomu dojrzałości usług już dostępnych,
  • rozwoju elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej poprzez m.in. zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych i ich integracje,  a także poprawę efektywności zarządzania i upowszechnienie komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych,
  • zapewnienia powszechnego, otwartego dostępu do cyfrowej postaci posiadanych zasobów.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zwiększenie liczby osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa AKO, przyspieszenia rozwoju e-usług na terenie AKO, poprawy dostępu do elektronicznych usług publicznych.

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego
Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu: 7 462 000,00  PLN.
Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować telefonicznie ze strony Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko–Ostrowskiej, mailowo pod adresem: kkucner@sako-info.pl, mwawrzyniak@sako-info.pl, edudek@sako-info.pl, telefonicznie pod nr: 62 598 52 37, ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, mailowo pod adresem: marta.kubacka@umww.pl, telefonicznie pod nr 61 626 63 16.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu “Kontakt”), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

 

UWAGA!

Uwaga – Zmiana: Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o następujących zmianach „Niezbędnych dokumentów” obowiązujących od dnia 31.01.2017:

1. Kryteria wyboru projektu (431.9 KB)

22. Załącznik nr 23 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (177.5 KB)

Tabela zmian (25.3 KB)
Pytania i odpowiedzi

brak


Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf 1. Kryteria wyboru projektów-nieaktualne 827 KB
2 pdf 2. Wzór wniosku o dofinansowanie 543 KB
3 pdf 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 290 KB
4 pdf 4. Podręcznik Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 wersja 1.4 3 MB
5 doc 5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu 468 KB
6 pdf 6. Wytyczne IZ WRPOdot. kwalifikowalności kosztów EFRR 2014 -2020 585 KB
7 pdf 7. Wytyczne IZ WRPO ws. zasad rozlicznia projektów 370 KB
8 doc 8. Załącznik nr 1 w zakresie oceny oddziaływania na środkowisko 545 KB
9 pdf 9. Instrukcja wypełniania Załacznika nr 1 w zakresie oceny oddziaływania na środkowisko 1 MB
10 doc 10. Załącznik nr 2 Wzór zaświadczenia Natura 2000 463 KB
11 pdf 11. Instrukcja wypełniania_zaświadczenia NATURA 2000 313 KB
12 doc 12. Załącznik nr 3 Wzór deklaracji gospodarki wodnej 462 KB
13 doc 15. Załącznik nr 15 Oświadczeniec o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu 503 KB
14 doc 16. _Załącznik nr 19 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków 469 KB
15 xls 17. Załącznik nr 22 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc nną iż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie 83 KB
16 doc 18. Załącznik nr 22 Formularz informacji dotyczący pomocy de minimis dla przedsiebiorcy 325 KB
17 pdf 19. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 70 KB
18 doc 20. Załącznik nr 22 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 291 KB
19 pdf 21. Instrukcja wypełnienia tabeli wczęści D Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 70 KB
20 xls 22. Załącznik nr 23 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) 404 KB
21 doc 22. Załącznik nr 23 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa)-nieaktualne 177 KB
22 doc 23. Załącznik nr 24 Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie 455 KB