WRPO
9.2

Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

 • Data publikacji: 28 listopada 2017
 • Data zakończenia publikacji: 
 •    Tagi: 


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej z dniem 28 listopada 2017 ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.09.02.02-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko–Ostrowska.Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 28.12.2017r. od godziny 7.30 do dnia 15.03.2018r. do godziny 15.30.

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko–Ostrowska,  ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.
Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:

a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
b) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
c) podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych,
d) jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
e) administracja rządowa,
f) partnerzy społeczni i gospodarczy,
g) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
h) przedsiębiorcy,
i) porozumienia w/w podmiotów,
j) podmioty ekonomii społecznej.
Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

a) rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych poprzez przebudowę/adaptację/remont budynków/ obiektów zdegradowanych, przestrzeni użyteczności publicznej wraz z całym otoczeniem,
b) renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków ( tylko w przypadku kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego)
c) poprawa funkcjonalności ruchu pieszego, kołowego, estetyki przestrzeni publicznej rewitalizowanego obszaru (tylko w przypadku kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego)

Wnioskodawcy w swoich projektach zobowiązani będą uwzględniać przedsięwzięcia wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji (wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego) dotyczące zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych (działania rewitalizacyjne dotyczyć będą m.in. adaptacji, przebudowy, remontów budynków, dróg, chodników, poprawy funkcjonowania ruchu kołowego i pieszego, miejsc postojowych, terenów/miejsc zielonych, małej architektury, tworzenia warunków dla działalności podmiotów realizujących zadania społeczne, edukacyjne, zapobiegających wzrostowi przestępczości i patologiom społecznym, zapobiegania lub łagodzenia zjawisk wykluczenia społecznego, tworzenie miejsc odpoczynku, zabaw, spotkań).
Finanse

Na dofinansowanie projektów mogą się składać środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

 • Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów nie objętych pomocą publiczną wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
 • W przypadku realizacji projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania projektu do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

1) projekty zawierające wyłącznie elementy inwestycyjne (infrastruktura lokalna) kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych w Studium Wykonalności,

2)  w przypadku wystąpienia w projekcie wydatków finansowanych z pomocy de minimis maksymalna wartość przedmiotowej pomocy nie może przekroczyć 700 000,00 PLN,

3) w przypadku projektów zawierających jednocześnie elementy wskazane w ppkt. 1 i 2 Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania (do niższej wartości, która nie może przekroczyć 85% intensywności wsparcia).

 • wkład własny Beneficjenta stanowiący minimum 15 % wydatków kwalifikowalnych,
 • Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 500 000,00 PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 20 000 000,00 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi  39 800 000, 00 zł i może ulec zmianie.

 
Niezbędne dokumenty:


 1.  Regulamin naboru 9.2.2 
 2.  załączniki do regulaminu 9.2.2 
 3.  Zał. nr 25 - Oświadczenia Partnera Uczestnika AKTUALNY 2018-02-20 Inne ważne informacje

Informacje dotyczące konkursu udzielane są ze Strony Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (w szczególności w zakresie oceny strategicznej ZIT): pod adresem mwawrzyniak@sako-info.pl, ewozniak@sako-info.pl, telefonicznie pod nr 62 598 52 37, ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, pod adresem: mateusz.kasprzyk@umww.pl, monika.fierkowicz@umww.pl, telefonicznie pod nr 61 626 72 31, 61 626 63 18 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu “Kontakt”) lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.
Pytania i odpowiedzi

Zestaw pytań i odpowiedzi Nr 5 z dnia 5 marca 2018

Zestaw pytań i odpowiedzi Nr 4 z dnia 23 luty 2018

Zestaw pytań i odpowiedzi Nr 3 z dnia 8 luty 2018

Zestaw pytań i odpowiedzi Nr 2 z dnia 8 luty 2018

Zestaw pytań i odpowiedzi Nr 1 z dnia 2 luty 2018r.

 


Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Regulamin naboru 9.2.2 1 MB
2 zip załączniki do regulaminu 9.2.2 18 MB