Logotypy w obecnej perspektywie finansowania
STOWARZYSZENIE

Najważniejsze informacje o Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, członkach ...

ZARZĄD

Zarząd Stowarzyszenia

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna powołana została do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

BIURO

Informacje o biurze, struktura organizacyjna biura ...

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Członkami Stowarzyszenia jest 25 jednostek samorządu terytorialnego – gminy i powiaty znajdujące się w obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.

ZIT

Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ dla ZIT AKO

STATUT

Aktualnie obowiązującym Statutem SAKO jest dokument przyjęty uchwałą Nr 1/2019 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 05 lutego 2019 roku.

WRPO

Urząd Marszałkowski WojewództwaWielkopolskiego w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej, 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34

DOKUMENTY STRATEGICZNE

Zbiór najważniejszych dokumentów, opracowania strategiczne, stanowiące podstawę funkcjonowania biura

ZAPYTANIA OFERTOWE

Informacje o przebiegu i wynikach zapytań ofertowych

TURYSTYKA

Dział poświęcony atrakcjom turystycznym na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

MOBILNOŚĆ MIEJSKA

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

ŚCIEŻKI ROWEROWE

Układ ścieżek rowerowych opracowanych w ramach Planu Mobilności Miejskiej

SZLAKI ROWEROWE

Tereny Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej to miejsca z bogatą historią, walorami turustycznymi, obszarami chronionymi Natura 2000, przez które wyznaczono zarówno ogólnopolskie, jak i regionalne szlaki turystyczne.

AKO W LICZBACH

Powierzchnia, liczba mieszkańców

PARTNERZY

Lista partnerów Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

POROZUMIENIA

Porozumienia zawarte w celu realizacji zapisów statutowych.

AGLOMERACJA, EUROPA I ŚWIAT

WHO - Jesteśmy członkiem Światowej Organizacji Zdrowia WHO w ramach światowej sieci miast i gmin przyjaznych osobom starszym.

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w gronie międzynarodowych członków Globalnej Sieci Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym (GNAFCC) tj. Irlandia, Mołdawia, Norwegia, Słowenia, Wielka Brytania.

Celem Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jest wspieranie rozwoju usług, infrastruktury i zajęć dla osób starszych.

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/stowarzyszenie-aglomeracja-kalisko-ostrowska

Podstawowe założenia można zdefiniować jako proces eliminowania i zapobiegania ograniczeniom związanym z barierami infrastrukturalnymi i społecznymi w świadczeniu usług zdrowotnych, które uniemożliwiają korzystanie z szeroko rozumianych usług społecznych, tj. przede wszystkim uczenia się przez całe życie, dostępu do rynku pracy, instytucji publicznych, kultury obiekty sportowe i rozrywkowe. W przypadku osób starszych z ograniczoną zdolnością do samodzielnego funkcjonowania należy wzmocnić system usług opiekuńczych, w tym usług w domach pomocy społecznej, oraz kontynuować rozwój sieci Domów Dziennej Opieki.

 
Misja Adaptacja do zmian klimatu

Rozwiązanie problemu nagłego ocieplenia klimatu Ziemi to jedno z najbardziej naglących wyzwań dla ludzkości. Klimat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek powodując coraz częstsze i bardziej dotkliwe fale upałów, susze i powodzie. Rosnące zagrożenie możemy przekształcić w okazję do poprawy naszej odporności oraz zmiany życia na lepsze i zdrowsze. Adaptacja do zmian klimatu to proces dostosowywania się do aktualnego lub oczekiwanego klimatu i jego skutków. Obszar misji będzie wspierał ten proces, łącząc obywateli z nauką i polityką publiczną.

Misja w tej dziedzinie pomoże zmaksymalizować efekt wsparcia udzielonego przez UE dla badań i innowacji oraz zademonstruje jego znaczenie dla społeczeństwa i obywateli.

Inicjatywa skoncentruje się na rozwiązaniach i gotowości na skutki zmiany klimatu w celu ochrony życia i mienia. Obejmie zmiany behawioralne i aspekty społeczne poprzez dotarcie do nowych społeczności poza zwykłymi interesariuszami, co pomoże doprowadzić do transformacji społecznej.

 
Word Bank

W maju 2022 roku uzyskaliśmy informację o pozytywnej ocenie spotkania i zakwalifikowaniu się do projektu, który skoncentrowany jest na wspieraniu Obszarów Funkcjonalnych w Unii Europejskiej poprzez zwiększenie ich zdolności do współpracy między jurysdykcyjnej, planowania, realizacji projektów oraz bardziej efektywnego i zrównoważonego rozwoju.

Wydarzenia na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
KALENDARZ WYDARZEŃ

Kalendarz wydarzeń odbywających się na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

PROJEKTY REALIZOWANE W AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027

INFORMACJE PERSPEKTYWA 2021-2027

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW

Harmonogram naborów wniosków w perspektywie 2021-2027

ZAPOZNAJ SIĘ Z PRAWEM I DOKUMENTAMI FEW 2021-2027

Dokumenty obowiązujące przy realizacji projektów w perspektywie 2021-2027.

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY CST2021

CST2021 to system teleinformatyczny wykorzystywany na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027.

ROZLICZAJ PROJEKT FEW

Europejski Fundusz Społeczny (EFS+) oraz Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)

KOP - KOMITET MONITORUJĄCY

Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 powołano w drodze Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6183/2023 z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie: ustanowienia Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

WYTYCZNE NA LATA 2021-2027

Wytyczne obowiązujące beneficjentów przystępujących lub realizujących projekty w perspektywie 2021-2027.

KOMUNIKACJA I WIDOCZNOŚĆ

Poznaj zasady promowania projektu oraz strategia komunikacji

REALIZOWANE PROJEKTY W PERSPEKTYWIE 2021-2027

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2024

REALIZOWANE PROJEKTY W PERSPEKTYWIE 2014-2021

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Projekt realizowany w porozumieniu z WFOŚiGW w Poznaniu polegający na organizacji warsztatów, konkursów i zajęć edukacyjnych w celu upowszechnienia wiedzy ekologicznej i przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

PE4TRANS | INTERREG EUROPE

PE4Trans projekt polegający na poprawie polityki transportu publicznego poprzez włączanie obywateli w proces projektowania i wdrażania strategii i planów zrównoważonego transportu w celu zmiany nawyków i procedur związanych z mobilnością ludzi, uwzględniając odkrycia nauk behawioralnych.

PLATFORMA E-USŁUG SYSTEMU RZIIP AKO

Platforma RZIIP AKO umożliwia załatwienie sprawy w wybranym urzędzie na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej bez wychodzenia z domu.

POIS - OPRACOWANIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej
Projekt: POIS.06.01.00-00-0073/22

SUMP - PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

Sustainable Urban Mobility Plan jest kompleksowym dokumentem rangi strategicznej, narzędziem ułatwiającym planowanie, uwzględniające szerszy kontekst funkcjonowania miasta i perspektywę długookresową.

URBACT III

Program URBACT III zamierza utworzyć 23 nowe Sieci Planowania Działań, które mają pomóc miastom w Europie w znalezieniu rozwiązań dla wspólnych wyzwań miejskich.

 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

„Program poprawy bezpieczeństwa – funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk katastrofalnych oraz awarii na obszarze Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

SPOŁECZNE

DLA SENIORÓW

Polityka senioralna, Projekt - Senior w Internecie, Projekt - Cyfrowy senior,

 
PROGRAM METABOLICZNY DLA MIESZKAŃCÓW AKO

“W zdrowym ciele zdrowy duch" – program metaboliczny dla mieszkańców AKO

 
PROSTO I KROPKA

Chcemy pisać prosto w urzędach

 
PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ,

Program wykrywania zakażeń hbv I hcv oraz szczepień przeciwko wzw typu "B”

 
ŻÓŁTA KROPLA

Program edukacji zdrowotnej, wykrywania HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

 

 

POROZUMIENIA

Logo Uniwersytetu Kaliskiego - Partnera Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
Logo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - Partnera Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
Logo Funduszu Rozwoju Wałbrzyskiego - Partnera Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
Logo Uniejowa - Uzdrowiska Termalnego - Partnera Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Aktualności

Grafika kwadrat 300x300 - Jesteśmy beneficjentem projektu współfinansowanego przez Parlament Europejski!

Jesteśmy beneficjentem projektu współfinansowanego przez Parlament Europejski!

Z dumą ogłaszamy, że Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jest beneficjentem projektu “Reinforcing European Identity: The Kalisko-Ostrowska Agglomeration Association Initiative” (Wzmacnianie tożsamości europejskiej:...

WHO - Kolejne spotkanie w dniu 21 lutym 2024 roku z Przedstawicieli Miast Przyjaznych Starzeniu

WHO – Kolejne spotkanie Przedstawicieli Miast Przyjaznych Starzeniu.

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie WHO, Przedstawicieli Miast Przyjaznych Starzeniu.Spotkanie poświęcone było m. in. przygotowywanemu Katalogowi Dobrych Praktyk dla...

Wybór wykonawcy i udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty I udzieleniu zamówienia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup dwóch notebooków biznesowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem biurowym dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, prowadzonym zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności...

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców naboru FENX.03.01 Transport Miejski

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców naboru FENX.03.01. Transport Miejski

Informujemy o zbliżających się szkoleniach dla potencjalnych Wnioskodawców naboru wniosków o dofinansowanie nr FENX.03.01-IP.02-001/24 organizowanych w formule online przez CUPT: Zachęcamy do udziału w obu szkoleniach. Visits:...

dostawa notebookow 300x235 - ZMIANA DO ROZEZNANIA RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZMIANA DO ROZEZNANIA RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO – DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

W związku z pojawiającymi się pytaniami od potencjalnych wykonawców, Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska informuje o zmianie parametrów zakupu dwóch notebooków biznesowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem biurowym...

Grafika do ogłoszenia wyników postępowania na usługi medyczne dla biura stowarzyszenia aglomeracja kalisko-ostrowska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska prowadzonym zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 18...

III edycja Peer Rewiew w Kaliszu

III EDYCJA PEER REVIEW W KALISZU

Europejska Inicjatywa Miejsca zorganizowała w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2024 roku III edycję Peer Rewiew w Kaliszu. Wydarzenie miało miejsce...

dostawa notebookow 300x235 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na zakup dwóch notebooków biznesowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem biurowym dla Stowarzyszenia Aglomeracja...

uslugi bhp front 300x194 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH Z ZAKRESU BHP

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH Z ZAKRESU BHP

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska uprzejmie informuje, iż postępowanie na świadczenie usług szkoleniowych i doradczych z zakresu BHP dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, prowadzone w okresie od dnia...

Zajawka ogłoszenia na świadczenie usług medycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA STOWARZYSZENIA AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA.

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług medycznych dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Ofertę...

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support