Opracowanie dokumentu Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej

Opracowanie dokumentu Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej z przeprowadzeniem konsultacji społ. dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Identyfikator postępowania: 40dd9fb3-95df-4305-8397-f64e4eb4c4fa

Tryb: Tryb podstawowy, wariant 1

Status: Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2021/BZP 00244494/01

Adres strony WWW postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

Pytania i odpowiedzi 10 listopad 2021 roku.

Pytanie 1.

Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisów pkt I ust. 2 Załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) o brzmieniu „Ponadto wykonane zostaną wszystkie główne produkty i produkty analityczne (…)” pod kątem definicji „wykonania produktów analitycznych”. Każdy z Produktów Analitycznych określonych w Tabeli 1 (str. 8-13 OPZ) jest obszernym opracowaniem wymagającym przeprowadzenia szeregu dodatkowych analiz. Czy intencją Zamawiającego jest opracowanie przez Wykonawcę analiz wskazanych w Tabeli 1 Produkty Analityczne?

 Odpowiedź.

Tak, intencją Zamawiającego jest opracowanie takich analiz.

 Pytanie 2.

Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisów pkt I ust. 5 OPZ o brzmieniu „­­­­Plan powinien zoperacjonalizować cele w perspektywie do 2030 r., przekładając je na konkretną logikę zmiany, tj. kompleksowy i optymalny zestaw działań, służących realizacji danego celu, łączący w sobie kwestie infrastrukturalne, organizacyjne i prawne, wskazując również orientacyjne koszty realizacji działań (…)”. Szacowanie kosztów może mieć charakter kilkuetapowych przybliżeń, takich jak w dokumentacji przeinwestycyjnej. Czy zatem Zamawiający używając określenia „orientacyjne koszty realizacji” ma na myśli ten poziom, czy jest tutaj mowa o kosztach niebazujących na dokumentacji?

Odpowiedź.

Estymacje kosztów mogą bazować na analizie kosztów podobnych przedsięwzięć, z uwzględnieniem inflacji.

Pytanie 3.

Wykonawca prosi o określenie szacunkowej wartości zamówienia.

 Odpowiedź.

Zamawiający nie udostępnia szacunkowej wartości zamówienia.

Pytanie 4.

Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisów pkt IV pkt 3.2.6. (str. 16 OPZ) w kontekście danych zebranych. Czy badania ruchu, o których mowa w w/w punkcie bullet 2 wykonać ma Wykonawca, czy przekaże je Zamawiający? Jeśli wykonanie badań ruchu jest po stronie Wykonawcy, Wykonawca prosi o wskazanie zakresu tych badań pod kątem m.in. okresu wykonywania badań, lokalizacji i ilości punktów pomiarowych, metody wykonywania badań i sposobu przekazania wyników.

Odpowiedź.

Punkt 3.2.6 dotyczy danych zastanych. Zadaniem Wykonawcy jest ich zebranie od odpowiednich podmiotów, analiza i wyciągnięcie wniosków, nie musi jednak wykonywać badań. SAKO udostępni dokumenty będące w jego posiadaniu, jednak niektóre dane mogą być w posiadaniu innych podmiotów (np. urząd marszałkowski, organy rządowe).

 Pytanie 5.

Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi i kompletnymi badaniami ruchu, które mogą zostać wykorzystane jako „dane zebrane”, o których mowa w pkt. IV pkt 3.2.6.?

Odpowiedź.

Zamawiający nie dysponuje badaniami ruchu do udostępnienia.

 Pytanie 6.

Wykonawca prosi o doprecyzowanie zakresu „Modelowania i prognozowania ruchu”, o którym mowa w Tabeli 3 (str. 19 OPZ).

 Odpowiedź.

Zakres każdej z metod (efektywne rozszerzenie przedstawionych minimów metodycznych) proponuje Wykonawca w ofercie merytorycznej, biorąc pod uwagę cele projektu oraz dostępny budżet. Zaproponowany zakres będzie przedmiotem oceny merytorycznej ofert.

 Pytanie 7.

Wykonawca prosi o doprecyzowanie zakresu „Mikromodelowania skuteczności postulowanego odciążania sieci dróg”. Jednocześnie Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, zaznacza, iż mikromodelowanie jest procedurą bardzo szczegółową, kosztochłonną i wykraczającą poza ramy zakresu SUMP, określone w wytycznych na które powołuje się Zamawiający w pkt I pkt 14 na str. 3 OPZ i prosi o doprecyzowanie, czy w tym punkcie intencją nie było makromodelowanie.

 Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza również makromodelowanie.

Pytanie 8.

Wykonawca zwraca uwagę, iż przygotowanie upominków, o których mowa w pkt VII pkt 2.11 na str. 24 OPZ powoduje nieuzasadnione zwiększenie kosztów ofert wykonawców. Przykładowo, w ramach zakresu określonego w OPZ, konieczne będzie przygotowanie około 3000 upominków (przywołany pkt 2.11 mówi o „wszystkich” osobach uczestniczących w badaniach, konsultacjach społecznych i przygotowaniu PZMM AKO, w tym przedstawicieli interesariuszy), co przy średniej cenie 40 zł za jeden upominek daje kwotę 120 000 zł + koszty dostawy. W kontekście RODO problematyczne jest też uzyskanie baz adresowych.

 Odpowiedź.

Zamawiający wraża zgodę, aby upominki nie dotyczyły osób uczestniczących w badaniach ilościowych.

Ww. wyjaśnienia są integralną częścią SWZ w ramach przedmiotowego postępowania.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129) Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą w ww. postępowaniu.

Pytania i odpowiedzi 5 listopad 2021 roku.

Pytanie 1.
Czy Zamawiający mógłby udostępnić informację dot. kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający udostępni informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert (zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych).

Pytanie 2.
Zamawiający w SWZ w Rozdziale XIV Warunki udziału w postępowaniu, wymaga, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 3 lit a musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (warunek ten nie będzie oceniany łącznie dla wszystkich Wykonawców).
Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu aby wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogli łącznie spełnić warunki określone w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 3 lit a.
Zastrzeżenie wskazane powyżej powoduje, znaczne ograniczenie konkurencyjności w postępowaniu, gdyż tak postawiony warunek powoduje, że grono wykonawców została ograniczona do jednego/ dwóch podmiotów działających na rynku. Sytuacja powoduje, że w postępowaniu prawdopodobnie wpłynie tylko jedna oferta.
Przykładem jest np. postępowanie ogłoszone przez Gminę Kielce, gdzie Zamawiający postawił podobne zastrzeżenie w postępowaniu o nazwie Opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla KOF. Dokumentacja tego postępowania znajduje się pod linkiem:
http://www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne/prowadzone-
postepowania/uslugi/art,24866,postepowanie-w-trybie-podstawowym-opracowanie-dokumentu-pn-
plan-zrownowazonei-mobilnosci-miejskiej-dla-kof.html
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia opisu sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Ww. wyjaśnienia są integralną częścią SWZ w ramach przedmiotowego postępowania.

Visits: 67

Załączniki do pobrania:

Maciej Matecki
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content