OGŁOSZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA Z DNIA 11 MAJA 2023 ROKU O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU „PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ”.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) Zarząd Stowarzyszenia przystępuje do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Prognoza projektu dokumentu podana zostanie do publicznej informacji, z możliwością składania przez społeczeństwo uwag i wniosków w okresie od dnia 11 maja 2023 roku do dnia 2 czerwca 2023 roku.

 • Uwagi i wnioski do Prognozy można składać:
 • drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sump@sako-info.pl
 • drogą korespondencyjną, pocztą tradycyjną na adres Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz (decyduje data wpływu);
 • ustnie do protokołu w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz.
 • Prognoza dostępna będzie od dnia 11 kwietnia 2023 roku do dnia 2 czerwca 2023 roku w następujących lokalizacjach:
 • na stronie internetowej Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska pod adresem: http://sako-info.pl
  • w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz.
  • Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
 • Uwagi i wnioski powinny zawierać dane zgłaszającego. Uwagi zgłoszone po 2 czerwca 2023 roku pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenia: Pani Ewa Milewska i Pani Klaudia Kwapisz pod numerem telefonu: +48 62 598 52 37 oraz za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: sump@sako-info.pl

Odsłony: 184

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support