Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

 

Biuro prowadzi swoją działalność w oparciu o §29 Statutu Stowarzyszenia, uchwały Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, uchwały Zarządu, procedury wewnętrzne oraz inne, przewidziane w tym zakresie prawem przepisy.

Biuro realizuje cele i zadania władz statutowych Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Pracę i organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania Biura określa Regulamin Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Biurem kieruje i zarządza Dyrektor Biura.

 

Dyrektor Biura:

Ewa Milewska – biuro@sako-info.pl lub emilewska@sako-info.pl

 

Pracownicy Biura:

1. Ewa Woźniak – Specjalista Koordynator – ewozniak@sako-info.pl, Inspektor Ochrony Danych Osobowych – iodo@sako-info.pl

2. Ewa Walczak – Specjalista ds. Księgowości i rozliczania projektów – finansowy@sako-info.pl

3. Agata Magdzicka – Banach – Specjalista ds. organizacji i komunikacji – biuro@sako-info.plabanach@sako-info.pl

4. Klaudia Bach – Specjalista ds. wyboru projektów, monitoringu, sprawozdawczości i kontroli – kbach@sako-info.pl

5. Kamila Bach – Specjalista ds. wyboru projektow, monitoringu, sprawozdawczości i kontroli – kamila.bach@sako-info.pl

6. Magdalena Ordon – Specjalista ds. wyboru projektów, monitoringu, sprawozdawczości i kontroli – mordon@sako-info.pl

7. Maciej Matecki – Specjalista ZIT ds. obsługi informatycznej – admin@sako-info.pl

 

Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (SAKO) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. SAKO posiada osobowość prawną.

 

Organy SAKO stanowią:

  • Walne Zgromadzenie Członków zwane Radą AKO (RAKO),
  • Zarząd Stowarzyszenia (ZAKO)
  • Komisja Rewizyjna (KRAKO).

 

W SAKO mogą działać inne komisje stałe i doraźne, powoływane przez RAKO.  ZAKO może powołać ekspertów do realizacji zadań SAKO, zapewniających wsparcie merytoryczne.

Organizację i tryb działania SAKO określa Statut przyjęty uchwałą Nr 2/2015 Zebrania Założycielskiego z dnia 17 lutego 2015 r., zmieniony uchwałą Nr 5/2016 RAKO z dnia 20 maja 2016 r.

 

Organizację i tryb działania SAKO, oprócz Statutu określają szczegółowe regulaminy, tj.:

  •  Regulamin Pracy Zarządu Stowarzyszenia – przyjęty uchwałą RAKO Nr 3/2015 z dnia 20 marca 2015 r., zmieniony uchwałą RAKO Nr TO/1/2016 z dnia 31 maja 2016 r., który precyzuje zadania, kompetencje i obowiązki ZAKO i jego organizację pracy;
  • Regulamin podejmowania uchwał w trybie obiegowym dla Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska – przyjęty uchwałą RAKO Nr 9/2016 z dnia 20 maja 2016 r. ;
  • Regulamin Biura Stowarzyszenia – przyjęty uchwałą ZAKO Nr I/2/2015 z dnia 30 marca 2015 r., który ustala m.in.: zadania Biura, wewnętrzną organizację/strukturę organizacyjną Biura, szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Biura.

 

Realizację zadań IP WRPO 2014+ w zakresie wdrażania WRPO 2014+ – Strategii ZIT w obszarze ZIT, prowadzi ZAKO poprzez Biuro.

 

Struktura organizacyjna Biura:

schemat biura - SAKO

źródło: Regulamin Biura Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support