• Data publikacji: 6 czerwca 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Tegoroczna wiosna, to czas szczególny dla naszego Stowarzyszenia, ponieważ ostatnie dwa miesiące obfitowały w wiele ważnych dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej decyzji ze strony zwierzchników.

Zgodnie z wytycznymi tzw. ustawy wdrożeniowej, traktującej o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowej na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020, Uchwałą nr 1904/2016 (z dn. 21 kwietnia 2016r.) pozytywnie zaopiniował podstawowy dokument dotyczący realizacji zamierzeń na obszarze Aglomeracji – Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju AKO.

Kilka dni później, 28 kwietnia br., Ministerstwo Rozwoju wydało korzystną opinię na temat zgodności wspomnianej Strategii z Umową Partnerstwa, która określa kontekst strategiczny w wymiarze tematycznym i terytorialnym, a jednocześnie wskazuje oczekiwane rezultaty oraz obowiązujące ramy finansowe i wdrożeniowe.

Uzyskanie pozytywnych obu ocen inauguruje nowy okres w działalności SAKO, ponieważ fakt ten umożliwia rozpoczęcie realizacji planów rozwojowych na obszarze wszystkich jednostek terytorialnych należących do SAKO praktycznie do 2023 roku.

Warto przypomnieć, że Strategia ZIT dla rozwoju AKO zawiera przede wszystkim:
– diagnozę obszaru realizacji ZIT wraz z analizą problemów rozwojowych;
– cele , jakie mają być osiągnięte w ramach ZIT;
– oczekiwane rezultaty oraz wskaźniki rezultatu i produktu powiązane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego;
– propozycje kryteriów wyboru projektów w trybie konkursowym;
– wstępną listę projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym wraz z informacją na temat sposobu ich identyfikacji oraz powiązania z innymi projektami;
– źródła finansowania Strategii,
a także warunki i procedury obowiązujące w jej realizacji.

Praktycznie, następstwem wprowadzenia w życie zadań ujętych w Strategii, powinny być m.in.:
– przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich z obszaru AKO;
– zmniejszenie bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz aktywizację zawodową za pomocą kształcenia;
– realizację planów w zakresie programów niskoemisyjnej gospodarki, w tym na przykład: zwiększenie taboru transportu publicznego, rozbudowę ścieżek rowerowych, rozwój infrastruktury drogowej
czy termomodernizację budynków użyteczności publicznej;
– tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym dla inteligentnych specjalizacji regionalnych;
– poprawę dostępu i jakości usług publicznych na terenie AKO;
– opiekę nad obiektami dziedzictwa naturalnego i kulturowego poprzez ochronę oraz zachowanie tego, co do tej pory powstało.

Kolejne, ważne dla działalności SAKO wydarzenie, to podjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały (z dn. 13 maja br.) w sprawie zatwierdzenia zmian w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+. Zaproponowana przez Stowarzyszenie aktualizacja procedur związanych głównie z oceną strategiczną projektów realizowanych w ramach Strategii ZIT AKO pozwoli na sprawniejsze przyjmowanie i ocenianie wniosków o dofinansowanie w ramach trwających właśnie konkursów z zakresu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na działania edukacyjne i wsparcie infrastruktury w obrębie szkolnictwa zawodowego.

Uzupełnieniem korzystnych dla SAKO decyzji Instytucji Zarządzającej WRPO 2014 +, związanych z oceną Strategii ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, jest podjęta w dniu 27 maja br. uchwała zatwierdzająca Kryteria Wyboru Projektów w ramach WRPO na lata 2014-2020 w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego w działaniach, które są przedmiotem aktualnie ogłoszonych konkursów.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: