WRPO
4.3

Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (RPO Wielkopolskiego)Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.04.03.02-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, przy ul. Częstochowskiej 25, lok 31, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

 

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 19.12.2016 r. od godziny 7.30 do 31.01.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2017 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, przy ul. Częstochowskiej 25, lok 31, 62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 19.12.2016 r. od godziny 7.30 do 31.01.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2017 r.
Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015 r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016 r.,  24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r., 17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r., 25 sierpnia 2016 r., 28 września 2016 r., 11 października 2016 r., 19 października 2016 r.)

– jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

– podmioty świadczące usługi wodno – ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin.
Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach działania możliwe będą do realizacji inwestycje polegające na:

– budowie/rozbudowie/ sieci kanalizacji sanitarnej,
– wsparciu budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych.

Przewidywane do realizacji projekty muszą spełniać wymagania dyrektywy ściekowej mówiącej, iż wsparciem objęte będą mogły być jednie projekty w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM ujętych w KPOŚK oraz wynikających z Master planu dla dyrektywy ściekowej.
Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 13 313 100 zł PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wkład własny 15% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 500 tys. zł
Niezbędne dokumenty:


  1.  Regulamin konkursu 4.3.2 
  2.  Załączniki do konkursu 4.3.2 
  3.  Kryteria wyboru projektów w konkursie 4.3.2 
  4.  Procedura odwoławcza w konkursie 4.3.2 Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

poczty elektronicznej na adresy e-mail:

telefonicznie: +48 62 598 52 37 (SAKO), +48 61 626 63 16 (DPR), +48 61 626 63 20.

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu

al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań,
Tel. +48 61 626 61 92, +48 61 626 61 93

lub w Kaliszu przy

ul. Rumińskiego 2,
62- 800 Kalisz,
tel. +48 62 595 69 47, +48 62 766 40 22.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu “Kontakt”), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14


Metadane:
Okres publikacji na stronie od: 16 listopada 2016 do 31 January 2017