WRPO
3.3

Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

 • Data publikacji: 23 stycznia 2017
 • Data zakończenia publikacji: 
 •    Tagi: 


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 23.01.2017 r. ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.03.03.04-IZ-00-30-001/17 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 22.02.2017 r. od godziny 7.30 do 17.03.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalsko – Ostrowska,  ulica Częstochowska 25, lok. 31, 62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2017 r.
Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:

– jednostki samorządu terytorialnego,

– związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,

– podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku       międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat,  związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu  wspólników albo na walnym zgromadzeniu – na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług  z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego.
Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać następujące typy projektów:

 1. zakup ekologicznych/niskoemisyjnych autobusów dla transportu publicznego oraz inwestycje związane z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury wynikającej danego źródła zasilania pojazdów, np. zakup ładowarek do szybkiego ładowania baterii autobusów elektrycznych,
 2. budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego, w tym np.:­
 • – sieci autobusowych – wyposażenia dróg w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe dla komunikacji miejskiej,
 • – przystanków, wysepek oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
 • – zintegrowanych węzłów/ centrów przesiadkowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
 • – zapewnieniem dróg dostępu do węzłów przesiadkowych i przystanków,
 • – parkingów P&R i B&R oraz pasów ruchu dla rowerów
 1. budowa inteligentnych systemów zarządzania i organizacji ruchu na terenie miasta, wdrożeniem inteligentnego systemu transportowego (ITS), zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej,
 2. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów (biletomatów) oraz elektroniczne tablice informacyjne wraz z oprogramowaniem, wspólny bilet aglomeracyjny,
 3. ograniczenie korzystania z samochodów na rzecz przyjaznych środowisku form transportu: roweru, środków komunikacji miejskiej, poruszania się pieszo (budową, przebudową i modernizacją dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą uzupełniającą, rowerową typu kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych, punkty, stacje napraw rowerów),
 4. budowa systemu tras/dróg dla rowerów łączących miasta i ich obszar funkcjonalny, ścisłe powiązanie projektowanych dróg rowerowych z punktami przesiadkowymi i innymi elementami transportu publicznego,
 5. wymiana oświetlenia ulicznego/drogowego na bardziej efektywne energetycznie, w tym oparte na odnawialnych źródłach energii (energia słoneczna) lub modernizacją oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności,
 6. działania informacyjno-promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

W ramach działania realizowane będą wyłącznie projekty składające się z co najmniej 2 elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej oraz elementu dotyczącego informacji i promocji. Wnioskodawcy w swoich przedsięwzięciach zobowiązani będą w inwestycjach w infrastrukturę, czy w tabor transportu publicznego uwzględnić działania „miękkie”, tj. promować korzystanie z komunikacji zbiorowej, niezmotoryzowanej lub rowerowej.

Ponadto wszystkie projekty dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym transportu publicznego powinny uwzględniać szersze podejście, wpisując się w odnoszące się do zagadnień niskoemisyjności strategie miejskie lub dla obszarów aglomeracyjnych kompleksowe Plany Gospodarki Niskoemisyjnej lub dokumenty równoważne.

Informacje w zakresie realizacji wskazanej w Postanowieniach Umowy Partnerstwa wspólnej interpretacji z KE, znajdują się w SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowieniu) pod zapisami dla Działania 3.3
Finanse

Szacunkowa kwota dofinansowania przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi 72 000 000 PLN i może ulec zmianie.

– maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych,

– minimalny wkład własny – 15% kosztów kwalifikowalnych.

Dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,
w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020
.
Niezbędne dokumenty:


 1.  REGULAMIN 3.3.4. (NIEAKTUALNY) 
 2.  1-Kryteria wyboru projektów 3.3.4 (NIEAKTUALNE) 
 3.  2-Podręcznik użytkownika LSI2014 wersja 1.4 
 4.  3-Wzór wniosku o dofinansowanie 3.3.4 
 5.  4-Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa 3.3.4) 
 6.  4-Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa 3.3.4) 
 7.  5-Wzór umowy o dofinansowanie projektu (NIEAKTUALNE) 
 8.  6-Wytyczne IZ WRPO 2014+ kwalifikowalności kosztów EFRR (od 01.02.2017) 
 9.  6-Wytyczne IZ WRPO 2014+ kwalifikowalność kosztów EFRR 
 10.  7-Wytyczne IZ WRPO 2014+ zasady rozliczania projektów (od 01.02.2017) 
 11.  7-Wytyczne IZ WRPO 2014+zasady rozliczania projektów 
 12.  8-Metodyka szacowania emisji gazow cieplarnianych 3.3.4 
 13.  9-Instrukcja wypełnienia wniosku 3.3.4 
 14.  10-Załącznik 1 do wniosku OOŚ 
 15.  11-Załącznik 2 downiosku-Zaświadczenie Natura 2000 
 16.  12-Instrukcja wypełniania Załącznika 1 do wniosku OOŚ 
 17.  13-Instrukcja wypełniania Załącznika 2 do wniosku NATURA 2000 
 18.  14-Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu 
 19.  15-SPA-2020- Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmainy klimatu do roku 2020 
 20.  16-Strategia EUROPA 2020 
 21.  17-Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
 22.  18-Załącznik 4 do wniosku Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją 
 23.  19-Załącznik 3 do wniosku Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną 
 24.  20-Niebieska Księga (Infrastruktura drogowa) 
 25.  21-Niebieska Księga (Sektor Transportu Publicznego) 
 26.  22-Wytyczne Komisji Europejskiej Opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 
 27.  23-Załącznik 15 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu 
 28.  23-Załącznik 15 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 29.  24-Załacznik 29 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji 
 30.  25-Zalacznik 40 Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie 
 31.  26-Załącznik Oświadczenia Partnera Uczestnika Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres:

 1. ze strony IP, w szczególności w zakresie oceny strategicznej ZIT: mailowo pod adresem kkucner@sako-info.pl, mwawrzyniak@sako-info.pl, edudek@sako-info.pl, telefonicznie pod nr: 62 598 52 37.
 2. ze strony IZ, w szczególności wyjaśnień dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu mailowo pod adresem: marta.kubacka@umww.pl  agnieszka.krok@umww.pl i telefonicznie pod nr 61 626 63 16, 61 626 63 39.

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu “Kontakt”), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

 

UWAGA !
Zmiany w dokumentach

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 3252/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2017 roku zmieniono zapisy w regulaminie konkursu Nr: RPWP.03.03.04-IZ-00-30-001/17.

Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania zapisów Regulaminu konkursu do zmienionego Uchwałą Nr 3181/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. wzoru umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w związku z wejściem w życie od 1 lutego 2017 r. zmienionych Uchwałą Nr 3113/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” i zmienionych Uchwałą Nr 3142/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. „Wytycznych IZ WRPO w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1-5 i 9”. Umożliwi to potencjalnym beneficjentom aplikowanie o środki zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Zmiany Regulaminu Konkursu polegają na:

 1. zmianie załącznika nr 5 do Regulaminu Konkursu, tj. Wzoru umowy o dofinansowanie projektu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3138/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.03.03.04-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.4 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
 2. zapis Regulaminu Konkursu w pkt. III G. „Zamówienia publiczne” otrzymuje brzmienie: „Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest do wyboru wykonawcy zgodne z zapisami „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” publikowanych na Stronie internetowej Programu oraz na Portalu, w wersji obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania”.

Uzupełniono również kryteria konkursowe o wymagane kryteria formalne.

 

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 21 lutego 2017 roku.

REGULAMIN_3.3.4_(obowiązujący_od_10_lutego_2017)_-_po_korekcie_redakcyjnej

Tabela_korekty_redakcyjnej_w_Regulaminie_konkursu_dla_Poddziałania_3.3.4

 

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 10 lutego 2017 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

REGULAMIN 3.3.4 (obowiązujący od 10 lutego 2017) (363.8 KB)

1-Kryteria wyboru projektów (161.5 KB)

5-Wzór umowy o dofinansowanie projektu (obowiązujący od 10 lutego 2017) (457.5 KB)

Uchwała 3252/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 10.02.2017 ws. zmiany regulaminu 3.3.4 (40.3 KB)

 
Pytania i odpowiedzi

1. Pytanie:

Czy projekt zgłoszony do dofinansowania może obejmować, jako jeden z elementów inwestycyjnych, budowę ciągów pieszo-rowerowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu (III C. Rodzaje projektów przewidzianych do wsparcia) jednym z elementów inwestycyjnych może być budowa ciągów pieszo-rowerowych, przy czym należy pamiętać, że w ramach przedmiotowego działania realizowane będą wyłącznie projekty składające się z co najmniej 2 elementów inwestycyjnych wskazanych w powyższym punkcie III C oraz elementu dotyczącego informacji i promocji. Wnioskodawcy w swoich przedsięwzięciach zobowiązani będą w inwestycjach w infrastrukturę, czy w tabor transportu publicznego uwzględnić działania “miękkie”, tj. promować korzystanie z komunikacji zbiorowej, niezmotoryzowanej lub rowerowej.


2. Pytanie:

Czy dokumentem potwierdzającym formę prawną Wnioskodawcy może być zwykły wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego czy też musi to być oryginalny dokument z pieczątką?

Odpowiedź:

Dokumentem potwierdzającym formę prawną Wnioskodawcy może być wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, który nie wymaga opatrzenia pieczęcią.


3. Pytanie:

Czy do zakresu inwestycji można zaliczyć budowę nowego oświetlenia ulicznego, czy zakres inwestycji może dotyczyć tylko wymienny/modernizacji już istniejącego oświetlenia? W przypadku budowy nowy odcinków ścieżek rowerowych można budować również oświetlenie?

Odpowiedź:

Do zakresu inwestycji można zaliczyć budowę dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych wraz
z infrastrukturą uzupełniającą tj. oświetleniem.


 4. Pytanie:

Czy w przypadku składania wniosku w Partnerstwie Załączniki takie jak NATURA 2000, Zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną składane są przez każdego z Partnerów projektu, czy też dokumenty te powinny być wydane dla całego Projektu?

Odpowiedź:

Oba załączniki dotyczą projektu jako całości, niezależnie od tego czy realizowany jest on
w partnerstwie czy nie. Tak więc powinny zostać złożone przez jednego z partnerów.


5. Pytanie:

Czy jeżeli beneficjentem we wniosku o dofinansowanie byłby Powiat, to czy mogę dołączyć zgłoszenie robót budowlanych/pozwolenie na budowę wydane na jednostkę organizacyjną Powiatu?

Odpowiedź:

Zgłoszenie robót budowlanych/pozwolenie na budowę może być wydane na jednostkę organizacyjną Powiatu. Zgodne jest to z zapisami Regulaminu konkursu dotyczącego Podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie (podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu – na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego).


6. Pytanie:

Jednym z elementów kompleksowego projektu może być budowa systemu roweru miejskiego. Jaką zatem  należy zachować odległość pomiędzy stacją lokalizacji rowerów a najbliższym punktem przesiadkowym umożliwiającym przesiadkę na inne formy transportu?

Odpowiedź:

Taka odległość nie została określona wprost. Należy jednak racjonalnie uzasadnić lokalizację poszczególnych punktów i ich ścisłe powiązanie względem siebie.


 

 7. Pytanie:

Czy w przypadku:

 • budowy inteligentnych systemów zarządzania i organizacji ruchu na terenie miasta,
  wdrożenie inteligentnego systemu transportowego,
 • zakupu i montażu biletomatów,
 • zakupu i montażu elektronicznych tablic informacyjnych,
 • zakupu i montażu wiat przystankowych

konieczne jest wypełnienie załącznika nr 15 (tj. Oświadczenie o prawie do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane / Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
na cele realizacji projektu)? Wyżej wymienione zadania nie wymagają pozwolenia na budowę
ani zgłoszenia robót budowlanych.

Odpowiedź:

Tak, należy wypełnić załącznik nr 15.


8. Pytanie:

Czy dofinansowanie w ramach tego konkursu może stanowić dla wnioskujących pomoc publiczną?

Gmina zamierza złożyć wniosek  o dofinansowanie, a z założenia partnerem wniosku będą m.in.
2 spółki: świadczące usługi transportu pasażerskiego oraz usługi oświetleniowe.

Ponadto proszę o podanie, w jakich przypadkach  może wystąpić a kiedy jest wykluczona pomoc publiczna?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, wymienione w  SZOOP WRPO 2014+, Działanie 3.3. podziałanie 3.3.4, Typ beneficjenta, a więc: jednostki samorządu terytorialnego z terenu AKO, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu – na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe tylko w ramach katalogu uprawnionych wnioskodawców
w oparciu o porozumienie, umowę lub inny dokument równoważny.

Ponadto zgodnie z zapisami Regulaminu pkt. B Wykluczenia ogólne w ramach konkursu.

(…) „Nie będą objęte wsparciem projekty podlegające wsparciu  w ramach pomocy publicznej (Spełnienie warunków udzielenia pomocy publicznej będzie oceniane zgodnie ze stanem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie i w załącznikach na moment dokonywania oceny)”.

 


9. Pytanie:

Gmina będzie Liderem projektu. W projekcie będą uczestniczyć także partnerzy projektu, którzy przekazują Liderowi niezbędne dokumenty będące załącznikami do wniosku. Dokumenty mają formę oryginałów oraz kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące partnerów. Czy osoba reprezentująca Lidera – Gminę powinna złożyć podpis zarówno na oryginałach dokumentów partnerów i kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku „Wszystkie kopie dokumentów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę (osobę wskazaną w części 2.5 wniosku o dofinansowanie) lub osobę upoważnioną. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii oznacza złożenie podpisu wraz z pieczęcią imienną (lub czytelne imię i nazwisko osoby dokonującej poświadczenia) na każdej stronie dokumentu z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub podpisu wraz z pieczęcią imienną na pierwszej stronie z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”. Wszystkie strony tak potwierdzonego dokumentu muszą być ponumerowane i przedstawione w sposób wskazujący na integralność dokumentu (np. zszyte). Do podpisywania i parafowania dokumentów zaleca się stosowanie niebieskiego tuszu. Komplety dokumentów powinny być trwale spięte i złożone w segregatorze.(…)”.

Nie jest konieczne aby Lider podpisywał oryginały dokumentów.


Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf REGULAMIN 3.3.4. (NIEAKTUALNY) 1 MB
2 pdf 1-Kryteria wyboru projektów 3.3.4 (NIEAKTUALNE) 717 KB
3 pdf 2-Podręcznik użytkownika LSI2014 wersja 1.4 3 MB
4 pdf 3-Wzór wniosku o dofinansowanie 3.3.4 550 KB
5 doc 4-Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa 3.3.4) 135 KB
6 xls 4-Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa 3.3.4) 96 KB
7 doc 5-Wzór umowy o dofinansowanie projektu (NIEAKTUALNE) 468 KB
8 pdf 6-Wytyczne IZ WRPO 2014+ kwalifikowalności kosztów EFRR (od 01.02.2017) 1 MB
9 pdf 6-Wytyczne IZ WRPO 2014+ kwalifikowalność kosztów EFRR 635 KB
10 pdf 7-Wytyczne IZ WRPO 2014+zasady rozliczania projektów 503 KB
11 pdf 7-Wytyczne IZ WRPO 2014+ zasady rozliczania projektów (od 01.02.2017) 1 MB
12 doc 8-Metodyka szacowania emisji gazow cieplarnianych 3.3.4 141 KB
13 pdf 9-Instrukcja wypełnienia wniosku 3.3.4 1 MB
14 doc 10-Załącznik 1 do wniosku OOŚ 545 KB
15 doc 11-Załącznik 2 downiosku-Zaświadczenie Natura 2000 463 KB
16 pdf 12-Instrukcja wypełniania Załącznika 1 do wniosku OOŚ 1 MB
17 pdf 13-Instrukcja wypełniania Załącznika 2 do wniosku NATURA 2000 317 KB
18 pdf 14-Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu 3 MB
19 pdf 15-SPA-2020- Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmainy klimatu do roku 2020 2 MB
20 pdf 16-Strategia EUROPA 2020 437 KB
21 pdf 17-Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 310 KB
22 doc 18-Załącznik 4 do wniosku Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją 69 KB
23 doc 19-Załącznik 3 do wniosku Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną 462 KB
24 pdf 20-Niebieska Księga (Infrastruktura drogowa) 3 MB
25 pdf 21-Niebieska Księga (Sektor Transportu Publicznego) 2 MB
26 pdf 22-Wytyczne Komisji Europejskiej Opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 7 MB
27 doc 23-Załącznik 15 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 505 KB
28 doc 23-Załącznik 15 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu 502 KB
29 doc 24-Załacznik 29 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji 466 KB
30 doc 25-Zalacznik 40 Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie 513 KB
31 doc 26-Załącznik Oświadczenia Partnera Uczestnika 483 KB