WRPO
9.3

Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowejZarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska  jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.Informacje o naborze

Informacja o zakończeniu oceny strategicznej

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/16 Poddziałanie 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO

W dniu 7 października br. Rada  Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr  RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/16

lista_rankingowa_9-3-5

 

Komunikat

Informujemy, że zgodnie z pojawiającymi się ze strony potencjalnych beneficjentów sygnałami o braku możliwości wypełnienia pola 6.5 we wniosku o dofinansowanie, przedmiotowe pole zostało uaktywnione i wymaga wypełnienia zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie . Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, ul. Częstochowska 25, lok 31, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 30.06.2016 r. od godziny 7.30 do 30.08.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2017 r.
Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r.):

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach konkursu może otrzymać następujący typ projektów:
W Działaniu tym możliwa będzie realizacja projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek oświatowych, które prowadzą kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych, przede wszystkim poprzez inwestycje w obiekty/ (przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację budynku/ów), wyposażenie/ doposażenie obiektu w wysokospecjalistyczny, nowoczesny sprzęt i materiały/ pomoce dydaktyczne.
Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi  19 900 000 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:
 • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;

Dla projektów objętych pomocą de minimis stosuje się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488)

Uwaga aktualizacja!

Zmiana treści ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie dotycząca poszerzenia zapisów w zakresie pomocy publicznej o dodatkową podstawę prawną w postaci pomocy  inwestycyjnej na  infrastrukturę lokalną służy zwiększeniu możliwości wnioskodawców ubiegania się o dofinansowanie projektu.

Dla projektów objętych pomocą publiczną stosuje się rozporządzenie Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1208), zaś dla projektów objętych pomocą de minimis stosuje się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).

 

Powiązanie projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków EFS

Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 8.3.5 WRPO 2014+ „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFRR i działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS, powinny być powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, warunkiem podpisania umowy będzie umieszczenie na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania projektu powiązanego współfinansowanego ze środków EFS.

 

UWAGA

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zapisów wniosku o dofinansowanie pkt. IX Załącznik nr. 27 uprzejmie informujemy.

Zarówno przy projekcie dotyczącym budowy nowego obiektu jak i planowanych działań z zakresu przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji istniejącej infrastruktury wymagane jest przedstawienie przez wnioskodawcę stosownych analiz demograficznych uzasadniających realizację projektu.

Analiza opcji stwierdzająca brak możliwości adaptacji, przebudowy itd. istniejącej infrastruktury na cele projektu wymagana jest wyłącznie przy budowie nowego obiektu.

 

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW!

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 2397/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 roku zmieniono zapisy w regulaminie konkursu
Nr: RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/16 w związku z dodaniem zapisów dotyczących pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną.

Zmiana treści regulaminu oraz dodanie nowych załączników: 4a Instrukcja do Sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa i finansowa) oraz  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wynika z poszerzenia zapisów w zakresie pomocy publicznej
o dodatkową podstawę prawną w postaci pomocy  inwestycyjnej na  infrastrukturę lokalną oraz służy zwiększeniu możliwości wnioskodawców ubiegania się o dofinansowanie projektu.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 21 lipca 2016 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Tabela zmian (249.9 KB)

Uchwała 2397/2016 z 21 lipca 2016 r. ws. uchwalenia regulaminu 9.3.5 (137.2 KB)

 

 
Niezbędne dokumenty:


 1.  Regulamin konkursu 9.3.5 (obowiązuje od 21.07.2016) 
 2.  Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów 
 3.  Załącznik nr 2 - Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI do obsługi WRPO 2014+ 
 4.  Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie 
 5.  Załącznik nr 4- Instrukcja do sporządzania studium wykonalności – część opisowa 
 6.  Załącznik nr 4 - Instrukcja do sporządzania studium wykonalności – część obliczeniowa 
 7.  Załącznik nr 5 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu 
 8.  Załącznik nr 6 - Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem na lata 2014- 2020 ze środków EFRR 
 9.  Załącznik nr 7 - Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych z osi priorytetowych 1,2,3,4,5 i 9 
 10.  Załącznik nr4 a - Instrukcja do sporządzania SW (dotyczy projektów z pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną) (część opisowa) 
 11.  Zał. nr 4a Instrukcja do sporzadzania SW (część obliczeniowa) 
 12.  Regulamin konkursu 9.3.5 (archiwalny) Pozostałe dokumenty


 1.  Załącznik nr 8 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 
 2.  Załącznik nr 9 - Wytyczne EFS w zakresie edukacji 
 3.  Załącznik nr 10 - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ w zakresie OOŚ 
 4.  Załącznik nr 11 - Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ 
 5.  Załącznik nr 12 - Załącznik do wniosku o dofinansowanie – Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 
 6.  Załącznik nr 13 - Instrukcja wypełniania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 
 7.  Załącznik nr 14 -Wzór deklaracji gospodarki wodnej 
 8.  Załącznik nr 15 - Wzór oświadczenia rejestry GDOŚ 
 9.  Załącznik nr 16 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków 
 10.  Załącznik nr 17 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie 
 11.  Załącznik nr 18 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 12.  Załącznik nr 19 - Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu 
 13.  Nowy załącznik wniosku Informacja o pomocy innej niz de minimis (2) 
 14.  Załącznik nr 20 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę 
 15.  Załącznik nr 21- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
 16.  Załącznik nr 22 - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przez przedsiębiorcę 
 17.  Załącznik nr 23 Instrukcja wypełnienia tabeli w częściD formularza informacji o pomocy de minimis Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

 • Poczty elektronicznej na adresy e-mail:

mwawrzyniak@sako-info.pligrabska@sako-info.pl; , marta.kubacka@umww.pl, paulina.niewiadomska@umww.pl,  joanna.kaczmarek@umww.pl

 

 • Telefonu: 62 598 52 37 (SAKO), 61 626 63 16,  61 626 63 20 (UMWW DPR),
  61 626 61 13 (UMWW DWP)

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub w Kaliszu przy ul. Rumińskiego 2, 62- 800 Kalisz, tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu „Kontakt”), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14
Pytania i odpowiedzi

1. Pytanie:

Czy przeprowadzenie adaptacji budynku CKUiP oraz wyposażenie/ doposażenie obiektu w wysokospecjalistyczny, nowoczesny sprzęt i materiały/ pomoce dydaktyczne Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, które na infrastrukturze wytworzonej w ramach projektu świadczyć będzie działalność statutową będzie kosztem kwalifikowanym?

Odpowiedź:

W kwestii kwalifikowalności kosztów odnośnie adaptacji budynku, wyposażenia/doposażenia obiektu w wysokospecjalistyczny sprzęt, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.3.5 tj. inwestycje w obiekt/y (przebudowę, rozbudowę, adaptację modernizację budynku/ów), wyposażenie/doposażenie obiektu w wysokospecjalistyczny, nowoczesny sprzęt i materiały/pomoce dydaktyczne są kosztem kwalifikowalnym.

2. Pytanie:

Czy mogą mieć miejsce przesłanki do wystąpienia pomocy publicznej w ramach projektu, jeśli podmiot prowadzi odpłatne kursy dla dorosłych na infrastrukturze wytworzonej w ramach projektu ?

Odpowiedź:

Odnośnie ewentualnego wystąpienia przesłanki pomocy publicznej na projekcie, należy zwrócić uwagę na to czy na projekcie będzie oprócz prowadzonej działalności statutowej prowadzona również działalność komercyjna w CKUiP. Projekt traktujemy jako całość, zatem jeżeli jeden z elementów projektu spełnia przesłanki dot. wystąpienia pomocy publicznej na projekcie, w związku z powyższym, należy go traktować jako projekt, w którym występuje pomoc publiczna.
Ponadto w celu doprecyzowania zapisów w kontekście wystąpienia pomocy publicznej, IZ WRPO 2014+ przygotowuje zmiany zapisów Regulaminu konkursu poprzez dodanie zapisów dotyczących pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz. U z 2015 r. , poz. 1208).
Aktualizacja/zmiana zapisów regulaminu odnośnie pomocy publicznej planowana jest w miesiącu lipcu.

3. Pytanie:

Co oznacza stwierdzenie, że projekty 8.3.5. i 9.3.5. muszą być ze sobą komplementarne?

Odpowiedź:

Komplementarność/zintegrowanie z innymi projektami zrealizowanymi przez Wnioskodawcę ze środków europejskich (pkt 3.7 wniosku o dofinansowanie projektu) dotyczy zrealizowanych przez Wnioskodawcę projektów komplementarnych/zintegrowanych z planowanym do realizacji projektem. Zaznacza się, iż decyzję o uznaniu projektu jako komplementarnego/zintegrowanego (z uwzględnieniem poziomu oraz rodzaju komplementarności, tj. przestrzenna, problemowa czy sektorowa) podejmuje wyłącznie Beneficjent w oparciu o treść wniosku projektu zrealizowanego oraz projektu planowanego do realizacji. Projekty zintegrowane są pewnego typu projektami komplementarnymi. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że projekty zintegrowane zawsze cechuje świadome zaplanowanie ich uzupełniania się. W przypadku projektów komplementarnych ich uzupełnianie się może zachodzić w sposób zupełnie przypadkowy. Innymi słowy, komplementarność projektów zintegrowanych jest zakładana z góry, tj. przed rozpoczęciem ich realizacji. Komplementarność projektów „niezintegrowanych” możne dotyczyć projektów z różnych perspektyw finansowych. Tzn. może się zdarzyć, że projekt zrealizowany w perspektywie finansowej 2014-2020 będzie komplementarny z projektem, który został zrealizowany w perspektywie 2007-2013. Uzupełniając przedstawiam oficjalnie obowiązujące definicje obu pojęć: Pojęcie projektu zintegrowanego zostało określone w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm): Projekt zintegrowany to co najmniej dwa projekty powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji, których wybór do dofinansowania lub realizacja jest koordynowana przez właściwe instytucje. Koordynacja polega w szczególności na określeniu wzajemnych relacji między projektami w zakresie warunków ich wyboru i oceny lub postanowień umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu. Z kolei pojęcie komplementarności (w tym komplementarności projektów) zostało zdefiniowane w poprzednim okresie programowania. Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 przyjął w formie uchwały następującą definicję komplementarności: Komplementarność polityk, strategii, programów, działań, projektów to ich dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu.

4. Pytanie:

Zgodnie z regulaminem „Wsparcie projektu [8.3.5] możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z EFRR w ramach Działania Strategii ZIT AKO 3.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – poddziałanie 9.3.5.” Konkurs dla poddziałania 9.3.5. przewidziany jest wyłącznie dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) – czy wobec powyższego istnieje możliwość udziału podmiotów prywatnych (przedsiębiorców) w konkursie dla projektu 8.3.5.?

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem Wnioskodawcą w konkursie 9.3.5 są wyłącznie – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną. Aby móc uzyskać dofinansowanie Wnioskodawca musi złożyć również wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu 8.3.5. Oznacza to, iż Wnioskodawcą w konkursie 8.3.5 i 9.3.5 powinien być ten sam Wnioskodawca, który spełnia zapisy Regulaminów niniejszych konkursów dotyczące podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie.

5. Pytanie:

Czy i na jakich zasadach możliwe jest partnerstwo w ramach którego, wniosek o dofinansowanie dla poddziałania 8.3.5 składa przedsiębiorca natomiast dla poddziałania 9.3.5 JST?

Odpowiedź:

Wnioskodawcą w konkursie 8.3.5 i 9.3.5 powinien być ten sam Wnioskodawca, który spełnia zapisy Regulaminów niniejszych konkursów dotyczące podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie. Partnerstwa mogą być zawierane w ramach realizacji każdego indywidualnego projektu zgodnie z zapisami poszczególnych Regulaminów konkursu..

6. Pytanie:

Czy wybierając Typ II – Kształcenie zawodowe dorosłych dla poddziałania 8.3.5 również istnieje konieczność złożenia wniosku na dofinansowanie w ramach działania 9.3.5?

Odpowiedź:

Tak – zgodnie z zapisem Regulaminu konkursów 8.3.5 i 9.3.5 (Kryteria strategiczne) jest wymóg złożenia wniosku na dofinansowanie w ramach działania 9.3.5 oraz równocześnie w 8.3.5. W przypadku konkursu 8.3.5 Powiązanie projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków EFRR: Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Podziałania 9.3.5 WRPO 2014+ „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej ramach ZIT dla rozwoju AKO” Projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFS i działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR, powinny być powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, warunkiem podpisania umowy będzie umieszczenie na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania projektu powiązanego współfinansowanego ze środków EFRR. W przypadku konkursu 9.3.5 Powiązanie projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków EFS: Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 8.3.5 WRPO 2014+ „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFRR i działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS, powinny być powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, warunkiem podpisania umowy będzie umieszczenie na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania projektu powiązanego współfinansowanego ze środków EFS.

7. Pytanie:

W ramach wskaźnika rezultatu bezpośredniego – pn. „Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego”, należy podać  liczbę uczniów danej szkoły w momencie zakończenia projektu, korzystających z obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego, które otrzymały wsparcie w ramach działania. Jaką wartość bazową należy podać w następującym przypadku: W ramach projektu planowana jest rozbudowa istniejącego budynku szkoły o dodatkowe 4 nowe pracownie. Z utworzonych pracowni korzystać będą obecni i przyszli uczniowie kształcący się na wskazanych kierunkach, dla których zajęcia aktualnie odbywają się w innych pracowniach. Z uwagi na ilość uczniów oraz niewystarczającą ilość pracowni zajęcia w szkole odbywają się przez cały dzień. Czy wartość bazowa powinna wynosić 0, ponieważ w wyniku realizacji projektu powstaną  nowe pracownie, czy też należy jako wartość bazową podać aktualną ilość uczniów kształcących się na kierunkach dla których utworzone zostaną nowe pracownie?

Odpowiedź:

Wartość bazowa dla wskaźnika „Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego” zgodnie z definicją dla nowo wybudowanych obiektów wynosi 0.

8. Pytanie:

W ramach wskaźnika produktu (kluczowy) – pn. „Liczba wspartych obiektów infrastruktur kształcenia zawodowego”, należy podać liczbę wspartych obiektów prowadzących kształcenie zawodowe, o którym mowa w art. 2 pkt 3a Ustawy  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Wskaźnik obejmuje przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację istniejących obiektów, oraz budowę nowych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego. Czy w ramach wskaźnika należy ująć również obiekt, który w ramach projektu będzie tylko doposażony?

Odpowiedź:

Tak, w ramach wskaźnika należy również ująć doposażone obiekty kształcenia zawodowego.  Wskaźnik dotyczy nowych lub udoskonalonych budynków, lub nowego doposażenia w ramach programu.

9. Pytanie:

W ramach wskaźnika produktu (kluczowy) – pn. „Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej”, należy podać ilość osób tj. użytkowników, którzy mogą skorzystać z nowo wybudowanej lub udoskonalonej infrastruktury. Czy wskazywana ilość powinna obejmować wszystkich użytkowników placówki oświatowej (wszystkich uczniów szkoły) czy tylko użytkowników kształcących się na kierunku/ kierunkach, dla których doposażono oraz udoskonalono poszczególne pracownie? Czy przez pojęcie udoskonalonej infrastruktury edukacyjnej należy rozumieć poszczególne pracownie (w których zaplanowano prace adaptacyjne, modernizacyjne, remontowe oraz doposażenie)? Czy przez pojęcie „udoskonaloną infrastrukturę” należy rozumieć całą infrastrukturę placówki oświatowej, czy tylko poszczególne pracownie utworzone i doposażone pod konkretny zawód?

Odpowiedź:

W tym przypadku potencjał oznacza maksymalną pojemność wspartej infrastruktury, np. liczba stanowisk w pracowni przedmiotowej. Do wskaźnika wliczamy tylko pojemność całej wspartej w ramach projektu infrastruktury (np. sal, warsztatów, pracowni itp.).

10. Pytanie:

W ramach wskaźnika rezultatu bezpośredniego – pn. „Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego”, należy podać liczbę uczniów danej szkoły w momencie zakończenia projektu, korzystających z obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego, które otrzymały wsparcie w ramach działania. Czy wskazywana ilość uczniów powinna obejmować wszystkich uczniów danej szkoły w momencie zakończenia projektu, czy tylko uczniów korzystających z poszczególnych pracowni (w których przeprowadzono prace adaptacyjne, modernizacyjne, remontowe oraz które wyposażono w ramach projektu).

Odpowiedź:

Jako „Liczbę osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego” należy podać tylko liczbę uczniów rzeczywiście korzystających z wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego, które otrzymały wsparcie w ramach działania.

11. Pytanie:

Czy dla spełnienia warunku komplementarności, Wnioskodawca musi wykazać powiązanie projektu inwestycyjnego z 2 wskazanymi powyżej projektami miękkimi? Czy może warunek ten zostanie spełniony przy wykazaniu powiązania jedynie z jednym projektem? Jest to istotne ze względu na wymóg równoległego wyboru do dofinansowania wszystkich złożonych wniosków.

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem konkursu 8.3.5 składając wniosek o dofinansowanie na każdy z typów projektu I i II należy spełnić kryterium dopuszczające: Przedsięwzięcie jest komplementarne i zintegrowane z działaniami podejmowanymi ze środków EFRR.

12. Pytanie:

Jeżeli wniosek inwestycyjny zostanie złożony przez Wnioskodawcę wraz z partnerem, to czy komplementarny wniosek o dofinansowanie z EFS może zostać złożony wyłącznie przez Wnioskodawcę bez udziału partnera?

Odpowiedź:

Nie ma obowiązku składania jednego i drugiego projektu w partnerstwie.

13. Pytanie:

Czy można założyć rozpoczęcie wdrażania projektu finansowanego ze środków EFS przed zakończeniem realizacji komplementarnego projektu inwestycyjnego (finansowanego ze środków EFRR)?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział 3.3 pkt. 3.3.3: Wnioskodawca zobowiązany jest zaplanować rozpoczęcie realizacji projektu nie później niż na II kwartał 2017 roku. Wyjątek stanowić będzie realizacja projektów zintegrowanych z EFRR, gdzie data rozpoczęcia może być odłożona w czasie. Przez projekty zintegrowane rozumie się projekty inwestycyjne, które są realizowane bądź są planowane do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+. W przypadku projektów zintegrowanych wnioski o dofinansowanie projektów ze środków EFS i EFRR muszą być realizowane przez tego samego Wnioskodawcę. Zachowując zasadę komplementarności wewnątrz-programowej WRPO 2014+, uzyskanie wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 9.3.5 możliwe będzie wyłącznie w powiązaniu z odpowiadającym zakresem/przedmiotem projektem realizowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.3.5. Warunkiem wsparcia projektu w ramach Poddziałania 9.3.5 jest także kryterium podmiotowe, a więc ten sam podmiot musi być Wnioskodawcą/Beneficjentem również w Poddziałaniu 8.3.5. Okres realizacji projektu nie przekracza: a) przy projektach I. Typu – 36 miesięcy, b) przy projektach II. Typu – 24 miesiące. Jednocześnie w przypadku zaplanowania do realizacji projektu zintegrowanego z EFRR co do zasady realizacja projektu „miękkiego” powinna nastąpić po zakończeniu realizacji działań w ramach projektu „twardego”. Harmonogram płatności należy dostosować do harmonogramu realizacji projektu. Środki finansowe na realizację projektu będą przekazywane po potwierdzeniu zrealizowania inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (ze środków EFRR). Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, w której Beneficjent zamierza realizować projekt w dwóch częściach:- część pierwsza realizowana jest w istniejącej infrastrukturze,- część druga będzie realizowana w infrastrukturze, która zostanie zrealizowana w ramach projektu komplementarnego. Wówczas Beneficjent podejmie ryzyko, że w przypadku niezrealizowania projektu w ramach Poddziałania 9.3.5 umowa zostanie rozwiązana. W takiej sytuacji koszty przeznaczone na część pierwszą muszą być identyfikowalne. Jednocześnie środki mogą być kwalifikowalne wyłącznie w tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części projektu. Za prawidłowo zrealizowaną część projektu należy uznać część projektu rozliczoną zgodnie z regułą proporcjonalności.

Metadane:
Okres publikacji na stronie od: 30 maja 2016 do 30 August 2016