WRPO
6.3

Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczośćZarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska  jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.06.03.02-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.Informacje o naborze

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie RPWP.06.03.02-IZ-00-30-001/16 Poddziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO

W dniu 24 października br. Rada  Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.06.03.02-IZ-00-30-001/16

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów EFS po ocenie strategicznej ZIT (1.1 MB)

Skład komisji oceny projektów ip oceny projektów konkurs nr RPWP.06.03.02-IZ-00-30-001/16 (363.8 KB)

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, ul. Częstochowska 25, lok 31, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 30.06.2016 r. od godziny 7.30 do 30.08.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r.
Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r.,  24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016r., 20 maja 2016 r.):

Kto może składać wnioski:

 • Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.Na co można uzyskać dofinansowanie?

Na co mogą być składane wnioski:

Wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmujące:

 1. Diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji).
 2. Szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 3. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 4. Wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych).Finanse

Szacunkowa kwota dofinansowania przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi   5 159 953,00 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%.

Minimalna wartość projektu wynosi: 50 tys. zł.

 

UWAGA – zmiana alokacji:

W dn. 20.01.2017 zatwierdzono zmianę regulaminu polegającą na zwiększeniu alokacji na konkurs. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem beneficjentów.

Ogółem: 17 000 000,00 PLN

   w tym wsparcie finansowe EFS: 15 210 526,32 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa:
1 789 473,68 PLN

 

UWAGA: Nowy regulamin konkursu (obowiązujący od 20 stycznia 2017 roku):

Nowy Regulamin – 6 3 2 obowiązujący od 20.01.2017 (1 MB)
Niezbędne dokumenty:


 1.  Regulamin_-_6_3_2 
 2.  zal_do_regulaminu Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

Poczty elektronicznej na adresy e-mail:

Telefonu: 61 626 61 92;  62 598 52 37 (SAKO),

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub w Kaliszu przy ul. Rumińskiego 2, 62- 800 Kalisz, tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu “Kontakt”), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14
Pytania i odpowiedzi

1. Pytanie:

Proszę o informację czy w konkursie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość / 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT AKO, RPO Wielkopolskiego mogą wziąć udział także osoby które:
– mieszkają na terenie województwa wielkopolskiego poza aglomeracją Kalisko – Ostrowską
– skorzystały z jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PUP współfinansowanego z EFS (dotacja była w 2010 roku)

Odpowiedź:

1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wskazanych w Regulaminie konkursu (w przypadku osób fizycznych – uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze funkcjonalnym Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

2. Wykluczeniu z udziału w projekcie podlegają:

– osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W związku z powyższym osoby, które uzyskały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ciągle ją prowadzą i będą prowadzić w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie będą mogły być uczestnikiem projektu.

2. Pytanie:

Czy w ramach wsparcia pomostowego możliwe jest udzielanie oprócz wsparcia szkoleniowo-doradczego również wsparcia finansowego? Zarówno w Regulaminie konkursu jak i w Zał 8.21 – Standardy realizacji wsparcia , w przypadku wsparcia pomostowego, mowa jest wyłącznie o wsparciu szkoleniowo-doradczym. Czy to oznacza, że wsparcie finansowego w ramach wsparcia pomostowego nie jest dopuszczone w niniejszym konkursie?

Odpowiedź:

W ramach tego konkursu dopuszczalne jest wyłącznie wsparcie pomostowe w postaci wsparcia  szkoleniowo-doradczego.

3. Pytanie:

Jaką w ramach budżetu projektu należy założyć wysokość 6-krotności wskaźnika, stanowiącej maksymalną wysokość możliwej do przyznania dotacji, skoro wskaźnik ten jest wartością zmienną, niemożliwą do przewidzenia co do wielkości na dzień udzielenia wsparcia uczestnikowi projektu.

Odpowiedź:

Wartość ta jest ustalana na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Może to być wartość uśredniona z uwzględnieniem przewidywanych zmian wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującej w dniu przyznania wsparcia lub z uwzględnieniem sytuacji, że nie wszyscy uczestnicy projektu będą korzystać z maksymalnej wysokości dotacji na rozpoczęcie działalności gosp. Prezes Głównego Urzędy Statystycznego w komunikacie z dnia 9 lutego 2016r. (Monitor Polski z 2016r. poz. 145) ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2015r. wyniosło 3899,78 zł i na podstawie tej wartości można przyjąć wysokość wsparcia w przygotowywanym w ramach niniejszego naboru wniosku o dofinansowanie.

4. Pytanie:

Czy prawidłowe będzie skierowanie projektu wyłącznie do jednej z grup docelowych przewidzianych w Regulaminie konkursu, np. do kobiet?

Odpowiedź:

Możliwe jest skierowanie wsparcia do jednej z grup tj. – osoby długotrwale bezrobotne, – osoby w wieku 50 lat i więcej, – kobiety, – osoby z niepełnosprawnościami, – osoby o niskich kwalifikacjach . Grupa docelowa (jedna z kilku) musi spełnić obowiązkowo warunki: wiek (od dnia 30 urodzin, wyłącznie bezrobotny lub bierny zawodowo). Dodatkowo, wybór konkretnej grupy docelowej musi zostać poprzedzony analizą potrzeb i barier tej konkretnej grupy docelowej oraz uzasadnieniem wyboru.

5. Pytanie:

Czy doradztwo planowane w ramach konkursu dotyczące doradztwa biznesowego na etapie szkolenia oraz w ramach wsparcia pomostowego powinno być traktowane jako działalność regulowana i może być wykonywane wyłącznie przez podmiot wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia? Czy też to kryterium dotyczy wyłącznie doradztwa na etapie rekrutacji?

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach kryterium dostępu dotyczącego usług doradczych, w oparciu o całą treść wniosku o dofinansowanie, weryfikowane będzie czy Wnioskodawca zawarł informację, że świadczenie w projekcie usług: poradnictwa pracy, doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego, będzie prowadzone przez podmiot, który posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

6. Pytanie:

Z jakiego dokumentu wynika informacja o zakresie terytorialnym, jaki obejmuje Aglomeracja Kalisko-Ostrowska? Gdzie jest on dostępny? W razie możliwości proszę o przesłanie.

Odpowiedź:

Zakres terytorialny wynika ze Strategii ZIT dla rozwoju AKO – dostępna na stronie: http://sako-info.pl/strategia-zit-ako/

7. Pytanie:

Jaki okres obejmuje trwałość projektu, oprócz wymogu prowadzenia działalności gospodarczej prze uczestników prze okres 12 mcy od dnia faktycznego rozpoczęcia? Czy jako datę faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności należy rozumień datę wpisana w CEIDG?

Odpowiedź:

Konkurs nie zakłada obligatoryjnego wymogu trwałości projektu, poza wymogiem min. 12 mies. prowadzenia działalności gosp. przez uczestników projektu od rozpoczęcia przez nich działalności gospodarczej. Datą faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności jest data rozpoczęcia podana we wpisie do CEIDG jako data rozpoczęcia (nie data samego wpisu do ewidencji ale faktyczna data rozpoczęcia działalności gosp.)

8. Pytanie:

W jaki sposób należy przeprowadzić weryfikację , czy dany podmiot działa w obszarze inteligentnych specjalizacji? Z jakiego dokumenty wynika zakwalifikowanie konkretnych branż do inteligentnych specjalizacji?

Odpowiedź:

Weryfikacja będzie dokonywana na podstawie numerów PKD. Katalog dostępny w dokumentacji konkursu załącznik 8.20

9. Pytanie:

Proszę o informację, w jaki sposób należy rozumieć koszt kursu – podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze, który w zał. 8.13 został wskazany w kwocie 1.500 zł.
W ramach naszego projektu planujemy 10-osobowe grupy szkoleniowo-doradcze. Czy w takiej sytuacji prawidłowe jest zaplanowanie w budżecie projektu kosztu kursu takiej grupy na poziomie 15.000 zł?

Odpowiedź:

Zgodnie z zał.8.13 wartość 1500zł za kurs/os. stanowi szacunkową cenę rynkową towarów i usług najczęściej finansowanych w ramach danego Działania/Poddziałania za Podstawowe wsparcie szkoleniowo – doradcze ( w tym m.in. szkolenie ABC przedsiębiorczości) + materiały szkoleniowe.  W tym koszcie powinny się zawierać wszystkie wydatki związane ze zorganizowaniem wsparcia w postaci szkoleń, doradztwa i również koszt uzyskania certyfikatu/uprawnień niezbędnych do prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej przez uczestnika. Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza również, że będzie ona akceptowana w każdym budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej czy miejsce realizacji.

10. Pytanie:

Czy w przypadku, gdy dany wskaźnik ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, tj.

 1. liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 2. liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

nie dotyczy zaplanowanych w projekcie wsparć, to należy mimo wszystko wybrać wszystkie ww. wskaźniki i przypisać dla nich wartość “0”, a w opisie sposobu wpisać, że wskaźnik ten nie dotyczy projektu? Czy też należy w ogóle pominąć te wskaźniki we wniosku?

Odpowiedź:

Należy wybrać wszystkie ww. wskaźniki i przypisać dla nich wartość “0”, a w opisie sposobu wpisać, że wskaźnik ten nie dotyczy projektu.

11. Pytanie:

Wnioskodawca jest zobowiązany, aby we wniosku o dofinansowanie opisać posiadany potencjał kadrowy. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca zatrudnia lub stale współpracuje z osobami, które chce oddelegować / zaangażować do projektu w ramach kadry zarządzającej (finansowanej w ramach kosztów pośrednich). Imiona i nazwiska poszczególnych osób wraz ze skrótowym opisem kompetencji zostaną zawarte w odpowiednim punkcie wniosku. Może się jednak zdarzyć sytuacja, iż osoba wskazana imiennie na dzień rozpoczęcia realizacji projektu nie będzie już współpracowała z Wnioskodawcą lub będzie realizowała obowiązki na rzecz innego projektu. Proszę o informacje jakie są ewentualnie konsekwencje ostatecznego niewydelegowania os. wskazanych na stanowiska w projekcie, wpisanych z imienia i nazwiska? Czy w takiej sytuacji Wnioskodawca może zatrudnić / oddelegować osobę co najmniej z identycznymi kompetencjami jak wskazana we wniosku?

Odpowiedź:

W sytuacji zmian w potencjale kadrowym w momencie realizacji projektu możliwe jest oddelegowanie innych osób posiadających podobne/analogiczne kwalifikacje/kompetencje. Zmiana ta może zostać dokonana poprzez wprowadzenie zmian w projekcie zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu.

12. Pytanie:

Jakie należy wpisać terminy pomiaru wskaźników rezultatu specyficznych (tj. określonych przez Wnioskodawcę)? Czy należy termin pomiaru dać analogiczny jak dla obligatoryjnych wskaźników rezultatu bezpośredniego (zgodnie z Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 tj. do 4 tygodni od zakończenia udziału)? Czy też można określić własny termin np. w dniu potwierdzenia osiągnięcia danego wskaźnika rezultatu?

Odpowiedź:

W przypadku wskaźników rezultatu specyficznych dla projektu – można określić własny termin zgodny z projektem i monitoringiem. Natomiast dla wskaźników rezultatu specyficznych dla programu należy zachować termin z Wytycznych. Chyba, że jest wyjątek i np. definicja wskaźnika narzuca inny czas pomiaru.

13. Pytanie:

Czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć?:

 1. Wynagrodzenie Specjalisty ds. merytorycznych, którego rolą będzie nadzór nad realizowanymi w projekcie szkoleniami i doradztwem przed przyznawaniem dotacji;
 2. Wynagrodzenie Specjalisty ds. monitoringu dotacji (którego rolą będzie monitoring i kontrola założonych działalności gospodarczych, w tym kontrola w zakresie prawidłowości i zgodności z pomocą publiczną);
 3. Zwrot kosztów dojazdu (delegacji służbowych) na monitoring i kontrole założonych działalności gospodarczych.

Czy też koszty te należy przewidzieć w ramach kosztów pośrednich?

Odpowiedź:

Koszty personelu obsługowego, koszty podróży służbowych mieszczą się w katalogu kosztów pośrednich.

14. Pytanie:

Czy we wniosku o dofinansowanie należy wpisać ile godzin w ramach wsparcia pomostowego będzie przeznaczone na szkolenia, a ile na doradztwo indywidualne? Czy też, w związku z brakiem możliwości oszacowania takiego podziału, można złożyć we wniosku łączną liczbę godzin wsparcia doradczo-szkoleniowego (pomostowego) przypadającą średnio na jednego uczestnika?

Odpowiedź:

Można założyć liczbę godzin wsparcia pomostowego przypadającego na uczestnika.

15. Pytanie:

Które z poniższych rozwiązań dotyczących sposobu realizacji wsparcia pomostowego w postaci szkoleń i doradztwa jest prawidłowe wg IOK?:

 1. Wsparcie powinno być organizowane przez Realizatorów projektu (Wnioskodawcę / Partnera – zależnie od podziału obowiązków w projekcie);
 2. Uczestnicy projektu powinni korzystać z takich usług u podmiotów zewnętrznych;
 3. Dopuszczalne są obydwie formy realizacji wsparcia.

Odpowiedź:

Beneficjent musi zrealizować wsparcie sam lub poszukać firmy zewnętrznej, nie może tego zrobić uczestnik projektu.

16. Pytanie:

Czy wymagany regulaminem wkład własny na poziomie min 5% dotyczy wszystkich przewidzianych do realizacji zadań to jest:
-diagnoza kompetencji zawodowych
-szkolenie przygotowujące do rozpoczęcia DG
-bezzwrotne dotacje na innowacje (zaświadczenie pomoc de minimis)
-wsparcie pomostowe usługi doradczo szkoleniowe (zaświadczenie pomoc de minimis)?

Odpowiedź:

Do realizacji projektu wymagane jest wniesienie wkładu własnego Beneficjenta stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych. Dotyczy to wszystkich zadań w projekcie. Zakładając, że w kosztach pośrednich i bezpośrednich są wyłącznie wydatki kwalifikowane, poniższa kalkulacja jest prawidłowa.

17. Pytanie:

Czy wynagrodzenie Członków Komisji Oceny Wniosków stanowi pomoc de minimis? Czy zwrot kosztów dojazdu na monitoring i kontrole założonych działalności gospodarczych stanowi pomoc de minimis?

Odpowiedź:

Wynagrodzenie Członków Komisji Oceny Wniosków nie stanowi pomocy de minimis. Koszty dojazdu na monitoring i kontrole nie stanowi pomocy de minimis.

18. Pytanie:

Czy na etapie składania wniosku wymagane są załączniki?
Czy składając wniosek w partnerstwie należy do wniosku dołączyć umowę partnerstwa?
Czy partner z sektora NGO musi być z obszaru AKO?

Odpowiedź:

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie składa się załączników.
Na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie jest wymagana umowa partnerstwa (jako załącznik do wniosku).
Partner w projekcie może być  spoza obszaru AKO.

19. Pytanie:

Proszę o doprecyzowanie kwestii związanej z kryterium strategicznym ZIT nr 12 – Projekt realizowany w partnerstwie z NGO lub JST lub instytucja rynku pracy. W przypadku gdy Wnioskodawcą jest instytucja NGO to czy partnerstwo z inną instytucją NGO spełnia wymogi powyższego kryterium, czy też w przypadku Wnioskodawcy typu NGO partnerstwo będzie spełnione gdy partnerem będzie JST lub instytucja rynku pracy? Czy w celu otrzymania 2 punktów za spełnienie kryterium konieczne jest zawiązanie partnerstwa z 2 podmiotami czy wystarczy jeden partner?

Odpowiedź:

Partnerstwo z innym NGO, instytucją rynku pracy czy JST, bez względu na formę prawną Wnioskodawcy (dopuszczoną w konkursie) uznaje się za spełnienie kryterium strategicznego. Czyli jeżeli Wnioskodawcą jest NGO również jego partnerem może być NGO i spełnia to kryterium punktowe. Jeden partner wystarczy.

20. Pytanie:

Czy prawidłowym kodem terytorialnym mechanizmów wdrażania w ramach niniejszego Podziałania jest kod: Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich/wiejskich?

Odpowiedź:

To jest poprawny kod – Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich/wiejskich

21. Pytanie:

Czy w celu dokonania weryfikacji formalniej i formalno-merytorycznej przez IŻ WRPO 2014+, wersje papierową wniosku o dofinansowanie należy złożyć również do Sekretariatu DEFS?

Odpowiedź:

Wersji papierowej nie należy składać w DEFS. Składa się ja tylko w Biurze SAKO. SAKO przekazuje wnioski do DEFS po ocenie strategicznej ZIT.

22. Pytanie:

Czy są określone odgórnie ramy czasowe związane z wydatkowanie i rozliczaniem środków finansowych otrzymanych przez uczestników projektu w ramach dotacji?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Załącznika 8.21 – Standardy realizacji wsparcia w projektach Poddziałania 6.3.2 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO, uczestnik jest zobowiązany na podstawie zawartej z nim umowy o udzieleniu wsparcia finansowego do rozliczenia otrzymanych środków we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości; Termin przeznaczony na wydatkowanie dotacji ustalany jest w umowie o udzieleniu wsparcia finansowego, jednak nie powinien on co do zasady  być dłuższy niż 12 mies.

23. Pytanie:

Jednym ze wskaźników określonych w Regulaminie konkursu jest wskaźnik “Liczba usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorstw powstałych w ramach programu” zgodnie z opisem wskaźników jako usługę rozwojową należy rozumieć “Usługa rozwojowa – wszelkie działania, których celem jest rozwój danego przedsiębiorcy lub jego pracowników.” Czy zatem wsparcie pomostowe w postaci usług szkoleniowo-doradczych można zaliczyć do usług rozwojowych?

Odpowiedź:

Tak, wsparcie pomostowe możemy uznać jako usługę rozwojową.

24. Pytanie:

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu “Nie będą przyjęte do dofinansowania projekty nadmiernie rozciągnięte w czasie, a przez to nieefektywne kosztowo, dlatego też działania projektowe powinny bezpośrednio następować po sobie, a każdy etap realizacji projektu powinien dotyczyć kompletnej grupy uczestników projektu.” Co należy rozumieć przez “kompletną grupę uczestników” czy w ramach projektu rekrutacja powinna być przeprowadzona w 1 edycji (np.40osób), czy też można założyć rekrutację podzieloną na 2 edycje np. po 20 osób i dla każdej edycji (kompletnej grupy zakwalifikowanej w każdej edycji) realizować projekt zgodnie z harmonogramem.

Odpowiedź:

Zaleca się realizację jednego naboru uczestników/jednej edycji. Ze względu na konieczność realizacji dla każdej z grup wszystkich etapów projektu (diagnoza, szkolenia i doradztwo, przyznanie wsparcia finansowego, wsparcie pomostowe), realizacja dwóch edycji mogłaby prowadzić do projektów nadmiernie rozciągniętych w czasie.

25. Pytanie:

W związku z tym, że Wnioskodawca nie posiada własnego personelu przeprowadzone zostanie zapytanie ofertowe obejmujące wyłącznie trenerów szkoleń ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – do realizacji zapytania mogą zostać wybrane osoby fizyczne lub firma, która zapewni trenerów. Czy w przypadku, gdy w zapytaniu wyłoniona zostanie firma (wykonawca) koszty te powinny być traktowane jako zadanie zlecone. Jeśli tak, jak oznaczyć koszty w budżecie, jeśli na dzień sporządzania wniosku nie wiadomym jest kto zostanie wybrany do realizacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jako zlecenia usługi merytorycznej nie należy rozumieć:
a) zakupu pojedynczych towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych, chyba że stanowią one część zleconej usługi merytorycznej,
b) angażowania personelu projektu.
Zaangażowanie trenerów jest angażowaniem personelu projektu.

26. Pytanie:

Zgodnie z kryterium dostępu “Kryterium kompleksowości wsparcia. Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie wszystkich typów przedsięwzięć (z wyłączeniem osób, które skorzystały ze szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektów realizowanych w POKL w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz osób, u których potwierdzono, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez konieczności szkolenia. Osoby te nie mają obowiązku korzystania ze szkoleń przed przyznaniem dotacji, o ile nabyte wcześniej umiejętności pozwalają na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej).” Czy kryterium to oznacza, że dla wszystkich uczestników projektu należy zapewnić wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacje i wsparcie pomostowe. Czy też projekt powinien realizować wszystkie typy przedsięwzięć, a liczba uczestników poszczególnych form powinna zostać określona przez wnioskodawcę.

Odpowiedź:

W ramach  projektu należy przewidzieć realizacje wszystkich form wsparcia:
1) diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji),
2) szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3) dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
4) wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych).

Liczba uczestników na każdym z tych etapów powinna wynikać ze specyfiki projektu, z uwzględnieniem zapisów Standardu realizacji wsparcia w projektach Poddziałania 6.3.2 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO, w których jest m.in., iż wsparcie w postaci dotacji powinno otrzymać max.80% uczestników wsparcia szkoleniowo-doradczego, jednak nie mniej niż 60% uczestników.

27. Pytanie:

Czy przewidziana w taryfikatorze kwota 5 000 zł na szkolenie specjalistyczne jest kosztem jednego szkolenia na osobę, czy całości wsparcia szkoleniowego, które może otrzymać jedna osoba w ramach wsparcia pomostowego;Jeśli jest to kwota przewidziana na całość wsparcia szkoleniowego: czy obejmuje ona wsparcie szkoleniowo-doradcza, czy tylko szkoleniowe (czyli czy na szkolenia jest 5000 zł, a poza tym dodatkowa pula na doradztwo w ramach wsparcia pomostowego, czy w tych 5000 zł ma zmieścić się wsparcie szkoleniowe i doradztwo).

Odpowiedź:

Koszt szkolenia specjalistycznego w wysokości 5 000,00 zł dotyczy maksymalnego wsparcia szkoleniowo-doradczego dla jednej osoby. Może przyda się też definicja szkolenia specjalistycznego: „Wsparcie pomostowe w postaci szkolenia specjalistycznego przysługuje uczestnikom projektu od momentu przyznania bezzwrotnej dotacji i zarejestrowania działalności gospodarczej. Głównym założeniem specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych jest wsparcie rozwoju nowego przedsiębiorcy, tj. powinna pomagać rozwiązywać uczestnikom projektu konkretne problemy i doradzać w konkretnych sytuacjach, a nie dotyczyć stałego wsparcia, np. prowadzenia księgowości podmiotu. Wsparcie to co do zasady powinno być organizowane przez samego Beneficjenta. Jednakże jeżeli zaistnieje potrzeba zorganizowania szkolenia specjalistycznego bądź doradztwa, które będzie wymagać od Beneficjenta zlecenia usługi, wybierając usługodawcę należy zastosować zasadę uczciwej konkurencji opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Tym samym, ogranicza się realizację wsparcia szkoleniowo-doradczego na zasadzie refundacji kosztów świadczenia usług szkoleniowych i doradczych na rzecz uczestników projektu przez firmy zewnętrzne, które nie zostały wybrane przez Beneficjenta (Projektodawcę).”

28. Pytanie:

W celu spełnienia kryterium strategicznego ZIT nr 10 z Regulaminu należy założyć utworzenie dodatkowych miejsc pracy w utworzonych działalnościach w ramach projektu. Proszę o wskazanie na jakiej podstawie ma się odbyć to zatrudnienie (umowa cywilno-prawna, umowa o pracę)? Na jaki minimalny okres powinno nastąpić zatrudnienie w utworzonych działalnościach (np. 4 tygodnie)? Jaki wymiar czasu minimalny musi przewidywać zatrudnienie (np. 1/2 etatu)? Czy istnieją inne obostrzenia w zatrudnieniu pracowników w utworzonych działalnościach w ramach projektu?

Odpowiedź:

Utworzenie dodatkowych miejsc pracy powinno odbyć się zgodnie z przypisem 11 Regulaminu tj. Miejsca pracy maja być utworzone na podstawie umowy o pracę w wymiarze przynajmniej 1/2 etatu i utrzymywanych przez okres przynajmniej 3 miesięcy.

29. Pytanie:

Proszę o informacje od jakiej wartości liczy się wkład własny w projekcie? od całości kosztów kwalifikowalnych czy wartość ta powinna zostać pomniejszona o wartość przyznanych dotacji?

Odpowiedź:

W przypadku realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wysokość wkładu własnego liczona jest od całkowitej wartości projektu, również z uwzględnieniem dotacji dla uczestników projektów.

30. Pytanie:

Co można wpisać we wniosku w punkt 3.5.4 Informacje dodatkowe? Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie:

Czy w tym punkcie można zawrzeć informacje, które są wskazane w regulaminie konkursu oraz instrukcji wypełnienia wniosku, ale ze względu limitów znaków nie mogły zostać zawarte w innych polach opisowych wniosku, np. punkcie 3.5.2 lub 3.5.3, czy można zawrzeć w tym punkcie informacje odnośnie rekrutacji, które nie zmieściły się w punkcie związanym z grupą docelową.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zadane pytanie informuje, iż we wniosku o dofinansowanie, w pkt. 3.5.4 Informacje dodatkowe, należy przedstawić wszelkie dane, których nie można przyporządkować do innych części wniosku, a które są wymagane zapisami Regulaminu konkursu. Niniejszy konkurs nie wymaga od Beneficjenta dodatkowych informacji odnośnie planowanego do realizacji projektu. Takie wymogi są np. w przypadku projektów realizujących przedsięwzięcia w zakresie edukacji, gdyż Wnioskodawca w tym miejscu zobligowany jest do przedstawienia diagnozy przygotowania nauczycieli do wykonywania zadań w projekcie.

31. Pytanie:

W jaki sposób liczyć ,,Liczbę usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorstw powstałych w ramach programu”? Czy każda usługę osobo czy jako jedno wsparcie pomostowe na osobę ?

Odpowiedź:

We wskaźniku produktu Liczba usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorstw powstałych w ramach programu należy uwzględnić liczbę wszystkich usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorstw w ramach realizowanego projektu. Usługa rozwojowa rozumiana jest jako wszelkie działania, których celem jest rozwój danego przedsiębiorcy lub jego pracowników, a więc każde szkolenie lub inne usługi przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa powinny być liczone oddzielnie. Należy jednak podkreślić , iż wskaźnik mierzy liczbę usług skierowanych do przedsiębiorstw powstałych w ramach projektu, a więc dopiero od momentu zarejestrowania przez uczestnika projektu działalności gospodarczej.

32. Pytanie:

czy wkład własny wnoszony przez UP może zostać zakwalifikowany do wymaganych regulaminem 5 % wkładu własnego? Część wkładu własnego zostanie wniesiona przez Wnioskodawcę zaś pozostałą część dopełni wkład własny wniesiony przez Uczestników Projektu. Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Czy też Wnioskodawca powinien wnieść wkład własny w wysokości 5 % wartości projektu (nie wliczając w tą wartość wkładu własnego wnoszonego przez Uczestników projektu)?

Odpowiedź:

Tak, Wnioskodawca może uzupełnić wnoszony wkład własny wkładem od uczestników projektu. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu do realizacji projektu wymagane jest wniesienie wkładu własnego Beneficjenta (Projektodawcy) stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych, które zawierają również dotacje, finansowe wsparcie pomostowe oraz szkolenia. Ponadto zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w celu zapewnienia większej trwałości udzielanego wsparcia Beneficjent może zobowiązać uczestnika projektu do wniesienia części środków własnych. Beneficjent powinien uwzględnić wkład własny uczestników projektu w budżecie zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu, a także zawrzeć w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz w Umowie o udzielenie wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem informację, że będzie wymagał tego wkładu od uczestników projektu, wraz z określeniem formy udokumentowania poniesienia wkładu własnego wymaganego od uczestników projektu oraz terminu jego wniesienia. Należy jednak pamiętać, iż wniesienie wkładu własnego przez uczestnika projektu nie może stanowić istotnej bariery w ubieganiu się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wkład własny może być wnoszony przez Uczestników w dowolnym momencie realizacji projektu. Odpowiednia kwota wkładu powinna zostać wniesiona oraz wydatkowana na cele związane z realizacją projektu a następnie przedstawiona do rozliczenia we wniosku o płatność. Ponadto ostateczna wysokość wkładu własnego weryfikowana będzie przez IZ WRPO 2014+ na etapie końcowego wniosku o płatność.

33. Pytanie:

W załączniku nr 8.21.4 Regulamin przyznawania środków… w par.2 pkt. 17 jest zapis “Beneficjent zobowiązuje się utworzyć rezerwę finansową w wysokości 15% wartości środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości planowanych do udzielenia w ramach projektu.” Jak należy rozumieć tą rezerwę? Czy należy zawrzeć informacje na temat tej rezerwy we wniosku o dofinansowanie projektu? Jeżeli tak, to w którym jego punkcie?

Odpowiedź:

Tak, taka informację powinno się zawrzeć we wniosku o dofinansowanie. Nie ma określonej konkretnej pozycji, w której ta informacja powinna się znaleźć – może to być punkt w harmonogramie opisujący Zadanie Dotację na rozwój przedsiębiorczości lub inny dotyczący wsparcia finansowego w projekcie.

34. Pytanie:

W pkt. 7.2 Regulaminu konkursu zapisano “Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej obejmuje wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.” Czy jeśli w projekcie przewidziano wkład własny uczestnika, to zapis dotyczący nieprzekraczania 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dotyczy tylko wysokości wsparcia bezzwrotnego w biznesplanie uczestnika projektu?

Odpowiedź:

Tak, wsparcie bezzwrotne (którego maksymalna kwota nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia) dotyczy wysokości dotacji, którą otrzyma uczestnik.

35. Pytanie:

Pytanie dotyczy zakupu środka transportu w branży transportowej w ramach pomocy de minimis.
Kandydat na uczestnika projektu planuje w ramach dotacji zakupić środek transportu w postaci busa.
Firma będzie zajmować się grupowym, zorganizowanym transportem osobowym pracowników.

W związku z powyższym czy zakup busa stanowi koszt kwalifikowany?

Odpowiedź:

W związku z Państwa zapytaniem odnośnie kwalifikowalności kosztów zakupu środka transportu w postaci busa dla kandydata na uczestnika projektu informuję, iż generalnie w ramach Działania 6.3 nie ma przeciwwskazań w przypadku zakupu samochodów, jednak trzeba pamiętać, że dotacja nie może być wykorzystana na zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów (ponieważ tu wchodzi pomoc publiczna która jest niedozwolona w tym Działaniu – w 6.3. może być udzielenie jedynie pomocy de minimis). Nie ma jednak przeciwwskazań jeśli ktoś chciałby się zająć transportem osób (założyć firmę taksówkarską i kupić do tego celu samochód).

Metadane:
Okres publikacji na stronie od: 30 maja 2016 do 30 August 2016

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Regulamin_-_6_3_2 1 MB
2 pdf Załącznik 8.1. Wykaz wskaźników produktu i rezultatu 466 KB
3 pdf Załącznik 8.2.Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Podziałania 6.3.2 315 KB
4 pdf Załącznik 8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu 2 MB
5 pdf Załącznik 8.4-wzor_wniosku_o_dofinansowanie_6.3.2 526 KB
6 pdf Załącznik 8.5 Podręcznik_Użytkownika_LSI2014__wersja_1.3 3 MB
7 pdf Załącznik 8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ 489 KB
8 pdf Załącznik 8.7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 1 MB
9 pdf Załącznik 8.8 Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ 636 KB
10 pdf Załącznik 8.9 Wzór deklaracji poufności 378 KB
11 pdf Załącznik 8.10 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności 454 KB
12 pdf Załącznik 8.11 Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ 416 KB
13 pdf Załącznik 8.12 Karta oceny-formalno-merytorycznej 640 KB
14 pdf Załącznik 8.13 Wymagania dot. standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług 315 KB
15 pdf Załącznik 8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.3.2 389 KB
16 pdf Załącznik 8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy 296 KB
17 pdf Załącznik 8.16. Deklaracja wystawcy weksla in blanco 419 KB
18 pdf Załącznik 8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn (1) 385 KB
19 pdf Załącznik 8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera 564 KB
20 pdf Załącznik 8.19 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta 422 KB
21 pdf Załącznik 8.20 Sekcje PKD przyporządkowane do branż o największym potencjale rozwojowym i_lub branż strategicznych dla regionu 616 KB
22 pdf Załącznik 8.21 Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 870 KB
23 pdf 8.21.1_Regulamin_rekrutacji_uczestników 533 KB
24 pdf 8.21.2 Formularz rekrutacyjny 793 KB
25 pdf 8.21.3 Karta oceny formularza rekrutacyjnego 495 KB
26 pdf 8.21.4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 566 KB
27 pdf 8.21.5 Biznesplan 780 KB
28 pdf 8.21.6 Karta oceny biznesplanu 513 KB
29 pdf 8.21.7 Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu 458 KB
30 pdf 8.21.8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawartej pomiędzy uczestnikiem projektu a beneficjentem 473 KB