Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Europejskich konkursem nr POWER.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekty realizowane w ramach Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa PO WER, w związku z ogłoszonym konkursem nr POWER.04.03.00-IP.07-00-001/18.

Nabór partnerów prowadzony jest na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2017, poz. 1460 ze zm.).

 

 

Członek Zarządu Stowarzyszenia
/…/
Józef Podłużny

Oceń przydatność artykułu
Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Ogłoszenie o naborze 610 KB
2 pdf Regulamin naboru partnerów 386 KB
3 pdf Formularz oferty 593 KB