Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 24 lipca  2017 roku zatwierdziła  listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.5. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/17.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: