Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwane Radą Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna.

Obsługą Stowarzyszenia i jego władz zajmuje się Biuro Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie Członków zwane Radą Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W skład Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wchodzą po jednym reprezentancie każdej jednostki samorządu terytorialnego będącej Członkiem Stowarzyszenia. Każdorazowo reprezentantami są Wójtowie, Burmistrzowie, Starostowie, Prezydenci jednostek samorządu terytorialnego należących do Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Składa się z 5 osób: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz 3 Członków Zarządu.
Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu organizują prace Zarządu oraz kierują bieżącymi sprawami Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu:

 • Pan Grzegorz Sapiński – Prezydent Miasta Kalisza

Wiceprezes Zarządu:

 • Pani Beata Klimek – Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Członkowie Zarządu:

 • Pan Paweł Rajski – Starosta Ostrowski
 • Pan Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski
 • Pan Józef Podłużny – Wójt Gminy Godziesze Wielkie.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna powołana została do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
Komisja Rewizyjna składa się z: Przewodniczącego, Sekretarza oraz 3 Członków.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

 • Pan Marian Janicki – Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów

Sekretarz Komisji Rewizyjnej:

 • Pani Maria Krawiec – Wójt Gminy Lisków

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • Pan Piotr Kuroszczyk – Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski
 • Pan Mariusz Chojnacki – Wójt Gminy Ceków-Kolonia
 • Pan Marek Zdunek – Wójt Gminy Gołuchów.

W Stowarzyszeniu mogą działać inne komisje stałe i doraźne, powoływane przez Radę AKO odrębną uchwałą wraz z określeniem przedmiotu działania komisji.
Zarząd Stowarzyszenia może powołać również ekspertów do realizacji zadań Stowarzyszenia.

Oceń przydatność artykułu