WRPO
3.2

Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowymZarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie  Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

 Informacje o naborze

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.09.2016 r. od godziny 7.30 do 31.10.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Częstochowska 25 lok. 31, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30  lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2017 r.
Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r.,
1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015 r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016 r.,  24 marca 2016 r.,
5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r., 17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r.,
18 sierpnia 2016 r.):

–  jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

– jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy.
Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia dotyczące kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków[1] użyteczności publicznej[2], związanej m.in. z:

 1. ociepleniem obiektu,
 2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 3. przebudową systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji,
 4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
 5. instalacją systemów chłodzących (w tym również z OZE),
 6. wymianą oświetlenia na energooszczędne (finansowanie niezbędnych audytów energetycznych),
 7. inne, np. systemy monitorowania i zarządzania energią, finansowanie opracowanych audytów energetycznych.

[1] Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien i drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników: rocznego zużycia energii pierwotnej, końcowej, elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia.

[2] Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek zgodny z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422). Państwowe jednostki budżetowe oraz szkoły wyższe mogą uzyskać wsparcie w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

– dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020.

 • minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 15%.
 • szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi
   51 202 700 zł PLN  i może ulec zmianie,
 • minimalna wartość projektu – 300 000 PLN.Zmiany w dokumentach

Zmiana regulaminu konkursu w ramach Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”

Instytucja Zarządzająca informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 31 października 2016 roku podjął uchwałę w spr. zmiany zapisów w regulaminie konkursu Nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/16  :

 1. Zapisy Regulaminu pkt. IV A. „Ogłoszenie konkursu, złożenie wniosku i zasady oceny” pkt:1, otrzymują brzmienie: „nabór wniosków nastąpi od dnia 30 września 2016 roku od godz. 7.30 do 7 listopada 2016 r. do godziny 15.30.”
 2. Zapisy załącznika nr 3 do Regulaminu „Wzór wniosku o dofinansowanie” w pkt. VIII „Oświadczenia Wnioskodawcy” pkt. 2 otrzymują brzmienie: Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy.”

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 31 października 2016 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.
Niezbędne dokumenty:


 1.  Zmiana regulaminu-3-2-4-ako-31-10-2016 
 2.  Regulamin Konkursu 3.2.4 
 3.  Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów 3.2.4 
 4.  Załącznik nr 2 - Podręcznik Użytkownika LSI2014+ wersja 1.4 
 5.  zalacznik_3_-_wzor_wniosku_o_dofinansowanie_31-10-2016 
 6.  Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie 3.2.4 
 7.  Załącznik nr 4 - do Regulaminu Instrukcja do sporządzania SW czesc obliczeniowa Poddzialanie 3.2.4 
 8.  Załącznik nr 4 - do Regulaminu Instrukcja Studium Wykonalności 3 2 4 (część_opisowa) 
 9.  Załącznik nr 5 - wzór umowy o dofonansowanie projektu 
 10.  Załącznik nr 6 - Wytyczne_IZ_WRPO_2014_w_sprawie_kwalifikowalności_kosztów 
 11.  Załącznik nr 7 - Wytyczne_IZ_WRPO_2014-2020_w_sprawie_zasad_rozliczania_projektów Pozostałe dokumenty


 1.  Instrukcja wypełniania wniosku 3.2.4 
 2.  Załącznik_do_wniosku_aplikacyjnego_w_zakresie_OOS-1 
 3.  Instrukcja_wypełniania_Załacznika_do wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach_WRPO_2014-2020_w_zakresie_OOŚ_ETAP_UMOWY 
 4.  Wzór_Zaświadczenia_Natura_2000-8 
 5.  Instrukcja_wypełniania_zaświadczenia_NATURA_2000 
 6.  Wzór_Deklaracji_gospodarki_wodnej-9 
 7.  Poradnik_przygotowania_inwestycji 
 8.  SPA_2020 
 9.  Strategia_EUROPA_2020 
 10.  Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
 11.  Oświadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomością_na_cele_budowlane-13 
 12.  Oświadczenie_o_zabezpieczeniu_środków_na_realizacje_inwestycji-24 
 13.  Oświadczenie_o_ochronie_informacji_ujętych_we_wniosku_o_dofinansowanie-32 
 14.  Załącznik do wniosku zobowiązanie do przeporowadzenia audytu ex-post 
 15.  zalacznik_do_wniosku_oswiadczenie_rejestry_gdos Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu “Kontakt”) lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

 

 
Pytania i odpowiedzi

1. Pytanie:

W załącznikach wniosku o dofinansowanie jest pozycja ,,Inne dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu’’. W związku z ograniczona liczbą dozwolonych znaków w polach opisowych wniosku, czy tym załącznikiem może być Dokument – szczegółowa charakterystyka inwestycji planowanych w projekcie np. projekt dot. termomodernizacji kilku budynków i w załączniku byłby szczegółowy opis inwestycji w zakresie każdego z budynków.

Odpowiedź:

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ nie widzi potrzeby tworzenia odrębnego załącznika dla rozpisania szczegółowej charakterystyki poszczególnych obiektów planowanych do termomodernizacji. Zapisy te mogą znaleźć się w studium wykonalności, projektach budowlanych i samym wniosku o dofinansowanie.

2. Pytanie:

W załącznikach wniosku o dofinansowanie jest pozycja Wyciąg z projektu budowlanego i/lub specyfikacja techniczna. Jeżeli w ramach projektu planowany jest zakup sprzętu/wyposażenia czy tutaj powinna/może znaleźć się jego specyfikacja techniczna sprzętu/wyposażenia?

Odpowiedź:

W przypadku projektów dotyczących zakupu sprzętu/wyposażenia powinno być wymagane dostarczenie jego specyfikacji technicznej.

3. Pytanie:

Czy dla projektu zakładającego wyłącznie wymianę stolarki okiennej i instalacji c.o. (bez docieplenia budynku) konieczne jest sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej i dołączenie jej do wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź:

W nawiązaniu do zapisów Uszczegółowienia WRPO 2014+, projekty w ramach Działania 3.2 oraz wszystkich Podziałań obowiązuje konieczność wykonania ekspertyzy ornitologicznej dla każdego termomodernizowanego budynku.

4. Pytanie:

Punkt II.18 Regulaminu konkursu określa, że w ramach konkursu można złożyć więcej niż jeden wniosek. Z kolei kryterium nr 7 Oceny strategicznej ZIT wskazuje, że Wnioskodawcza powinien złożyć w danym konkursie jeden projekt. W związku z powyższym czy w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku, kryterium nr 7 zostanie spełnione?

Odpowiedź:

Tak, można złożyć więcej niż jeden wniosek. Kryterium 7.brzmi: ,,Jeżeli w Regulaminie konkursu wskazano, że w ramach danego konkursu Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie, to przekroczenie tej liczby wyklucza Wnioskodawcę z dalszej oceny (jeśli dotyczy)’’. Regulamin konkursu określa, iż można złożyć więcej niż jeden wniosek.

5. Pytanie:

Punkt II.22 Regulaminu konkursu wskazuje, że realizacja projektu powinna zakończyć się do 31.12.2018 r. W związku z powyższym czy projekt powinien zakończyć się rzeczowo, czy finansowo do dnia 31.12.2018 r.?

Odpowiedź:

Do 31.12.2018 powinna zakończyć się realizacja rzeczowa projektu oraz finansowa (wydatki powinny zostać poniesione).

6. Pytanie:

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające status płatnika podatku VAT. Jak długo ważne jest takie zaświadczenie?

Odpowiedź:

Zaświadczenie potwierdzające status jest ważne bezterminowo.

7. Pytanie:

Jak interpretować wskaźnik dotyczący 15% powierzchni służącej prowadzeniu działalności gospodarczej lub przeznaczonej na cele mieszkaniowe w budynku użyteczności publicznej?

Odpowiedź:

IZ WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu wsparciem nie będą objęte projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej i/lub celom mieszkaniowym.
Mając na uwadze powyższe dopuszczalna jest termomodernizacja budynków, w których część powierzchni (nie więcej niż 15% powierzchni całkowitej budynku) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub cele mieszkaniowe. Części te nie podlegają dofinansowaniu i muszą być ujęte w kosztach niekwalifikowalnych. W takim przypadku koszty dotyczące sporządzenia dokumentacji jak i nadzoru inwestorskiego powinny być również podzielone proporcjonalnie na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną (analogicznie jak w przypadku podziału kosztu dotyczącego termomodernizacji energetycznej budynku).
W przypadku budynku użyteczności publicznej, w którym powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub służąca celom mieszkaniowym przekracza 15% całkowitej powierzchni budynku, cały obiekt nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu.

8. Pytanie:

W przypadku, gdy w projekcie występują 2 budynki, które mają być objęte termomodernizacją, czy osiągnięty wskaźnik efektywności energetycznej na poziomie min. 25% odnosi się do projektu czy do poszczególnych budynków.

Odpowiedź:

Wskaźnik efektywności energetycznej (min. 25%) odnosi się do każdego termomodernizowanego budynku.

9. Pytanie:

W jakim zakresie należy przedłożyć dokumenty z zakresu oceny oddziaływania na środowisko (Rozdział VIII Regulaminu konkursu) dla projektów termomodernizacyjnych, jeżeli projekt nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również dokonania zgłoszenia robót budowlanych, bądź też uzyskania pozwolenia na budowę?

Odpowiedź:

IZ WRPO 2014-2020 informuje, że projekty termomodernizacyjne, kwalifikują się jako projekty o charakterze infrastrukturalnym. Pomimo tego, iż nie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również nie wymagają dokonania zgłoszenia robót budowlanych, ani uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć:
1. Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ,
2. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ)
3. Deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ),

10. Pytanie:

Czy w przypadku projektu partnerskiego, załączniki z poszczególnych gmin np. PGNy mają być potwierdzane za zgodność z oryginałem przez Władze poszczególnych gmin czy wszystkie dokumenty mają być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez lidera projektu?

Odpowiedź:

Załączniki z poszczególnych gmin np. PGNy mogą być potwierdzane za zgodność z oryginałem przez Władze poszczególnych gmin

11. Pytanie:

Czy wymiana pokrycia dachowego wraz z konstrukcją można zaliczyć do termomodernizacji?

Odpowiedź:

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie, ociepleniu przegród budynku, wymianie okien i drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników: zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. W ramach prac termoizolacyjnych dopuszczalne jest: np. ocieplenie dachu.
Wymiana dachu w budynku musiałaby wynikać bezpośrednio z zapisów przeprowadzonego audytu energetycznego.

Ponadto zgodnie z Regulaminem w ramach konkursu 3.2.4 wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia dotyczące kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, związanej m.in. z:

 1. ociepleniem obiektu,
 2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 3. przebudową systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji,
 4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
 5. instalacją systemów chłodzących (w tym również z OZE),
 6. wymianą oświetlenia na energooszczędne (finansowanie niezbędnych audytów energetycznych),
 7. inne, np. systemy monitorowania i zarządzania energią, finansowanie opracowanych audytów energetycznych.

Ponadto należy pamiętać, że prowadzone prace muszą dotyczyć prac związanych z termomodernizacją, a nie z przekształceniem budynku (Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa, to inwestycje nie wpisujące się w typy projektu określone w SZOOP 2014+ oraz Regulamin konkursu dla Poddziałania 3.2.4).

12. Pytanie:

Dokumenty potwierdzające formę prawną Wnioskodawcy – czy dopuszczalne jest dołączenie do dokumentacji aplikacyjnej wydruku z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości czy należy dostarczyć pełny wypis z KRS?

Odpowiedź:

Dopuszczony jest zarówno wypis z KRS jak i wydruku z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, przy czym wydruk z portalu musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem.


Metadane:
Okres publikacji na stronie od: 23 sierpnia 2016 do 7 November 2016

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 zip Dokumentacja do konkursu 3.2.4 18 MB