KOMUNIKAT

IZ WRPO 2014+ informuje o sprostowaniu omyłki w treści Regulaminu konkursu RPWP.08.03.05-IZ-00-30-002/17 dotyczącej kryterium merytorycznego
o charakterze horyzontalnym nr 7 (str. 63). W celu zapewnienia zgodności treści Regulaminu konkursu z obowiązującymi, przyjętymi przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+ uchwałami o Nr 84, Nr 85 oraz Nr 86 z dnia 28.06.2017r., Kryteriami wyboru projektów w ramach osi priorytetowych współfinansowanych z EFS (oś 6, 7, 8 i 10), prezentujemy prawidłowy zapis kryterium 7:

Nazwa kryterium: 7. Zgodność z Regulaminem konkursu/Informacje wymagane we wniosku o dofinansowanie.

Definicja kryterium: W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość wypełnienia wniosku, zgodnie z Regulaminem konkursu/Informacje  wymagane we wniosku o dofinansowanie.

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

Aktualna wersja Regulaminu konkursu 8.3.5 poniżej

Oceń przydatność artykułu
Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Aktualny Regulamin konkursu 8.3.5 - zmiana 12 wrzesień 2017 740 KB