• Data publikacji: 6 października 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


informacjaIZ WRPO 2014+ informuje o korekcie zapisu Instrukcji wypełnienia wniosku na str. 31 pkt 3.6.2. Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,

– w miejscu zapisu: „Należy określić liczbę dodatkowych uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego(powyżej 50% objętych wsparciem) uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy”

powinien znaleźć się  zapis: „Należy określić liczbę nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu projektu (lub w wyniku realizacji projektu)”.

Jednocześnie IZ WRPO 2014+ informuje, że w związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jako personel projektu należy rozumieć  osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są beneficjentem projektu i jednocześnie stanowią personel tego projektu), osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

Nie należy w ramach personelu projektu wskazywać osób wykonujących zadania lub czynności w projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ załączonej do niniejszego konkursu nie zawierają bowiem aktualizacji wynikających z obowiązujących od 23 sierpnia 2017 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: